Покрајински секретаријат за привреду и туризам је објавио:
К О Н К У Р С ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗНАКА „НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“
Право учешћа на Конкурсу имају правна лица, предузетници, физичка лица или други организациони облици који се баве производњом роба или пружањем услуга, односно организатор програма и манифестација, који имају седиште, односно пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине. Произвођачи производа имају право учешћа на Конкурсу за одређени производ који се по начину производне, квалитету, по хемијском саставу, физичким, микробиолошким и органолептичким својствима, коришћеним сировинама и/или састојцима или према некој другој карактеристици јасно разликује од других производа исте категорије и који је произведен од основне сировине која потиче са територије Аутономне покрајине Војводине. Пружаоци услуга имају право учешћа на Конкурсу за одређену услугу која се по квалитету, својствима и/или неком другом карактеристиком јасно разликују од других услуга исте категорије. Организатори манифестација или програма имају право учешћа на Конкурсу за манифестацију или програм који се по својим карактеристикама, начину одржавања, коришћењу ресурса, оригиналности, циљевима, као и према резултатима у областима деловања јасно разликују од других програма или манифестација исте садржине који се организују на територији Аутономне покрајине Војводине.