Градоначелник града Панчева је расписао Конкурс за су/финансирање музичких, иновативних, едукативних и промотивних програма и пројеката за младе у дворани „Аполо“, у сарадњи са Домом омладине Панчево, за 2015. годину. У наставку можете прочитати цео текст конкурса и преузети одговарајућу конкурсну документацију.


 

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/14 пречишћен текст, 24/14 и 21/15), Одлуке о буџету града Панчева за 2015 .годину («Службени лист града Панчева» број 28/14, 6/15 и 17/15), Стратегије културног развоја града Панчева 2010-2015. и Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017, Градоначелник града Панчева расписује

Конкурс за су/финансирање музичких, иновативних, едукативних и промотивних програма и пројеката за младе у дворани „Аполо“, у сарадњи са Домом омладине Панчево, за 2015. годину

 

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана са седиштем на територији града Панчева.

 

Kритеријуми за избор програма/пројеката:

 • Програми/пројекти чија структура задовољава утврђене стандарде пројекта као документа (попуњен формулар и комплетна пројектна документација);
 • Програми/пројекти који су у складу са циљевима, мерама и активностима из Акционог плана за имплементацију Стратегије кулурног развоја града Панчева 2010-2015. године и/или принципима, приоритетима, циљевима и мерама из Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017;
 • Иновативни програми/пројекти;
 • Едукативни програми/пројекти;
 • Програми/пројекти који промовишу активизам и/или културно стваралаштво младих и за младе у Панчеву;
 • Програми/пројекти који укључују ширу циљну групу младих;
 • Програми/пројекти који успостављају изградњу партнерстава.

Имајући у виду да је Конкурс конципиран тако да програмске/пројектне активности треба да се одвијају у дворани „Аполо“, посебан услов je обавезно партнерство са Домом омладине Панчево. Предлагачи програма/пројекта морају са Домом омладине утврдити партнерски однос и потписати споразум о партнерству, који спада у обавезну пројектну документацију.

Пријава треба да садржи (електронска форма и по 1 штампани примерак):

Прилози-необавезни део:
Мaтeриjaли, публикaциje, медијски извештаји, oстaлa дoкумeнтaциja кoja илуструje рaд пoднoсиoцa прeдлoгa прojeктa.

Финансирање:

 • За овај Kонкурс, обезбеђена су средства у буџету града Панчева за 2015. годину;
 • Носиоци пројеката који су добили средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2015. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог програма/пројекта путем овог Конкурса.

Рокови:

 • Рок за конкурисање на овом Конкурсу је 8 дана од дана објављивања у недељном листу „Панчевац“ (до 16. октобра 2015. године),
 • Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до краја 2015. године, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2016. године.

Објављивање и формулари:

Конкурс је објављен у локалном недељном листу „Панчевац“. Формулари за конкурисање могу се преузети путем линкова у овом чланку, или у Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 204. Додатне информације могу се добити путем телефона 308-906 или мејла marija.komanov@pancevo.rs.

Средства неће бити одобрена Удружењима у следећим околностима:

 • Непотпуних и неблаговремених пријава,
 • Подносиоцима који су раније добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису поднели извештај о реализацији пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе,
 • За профитне и комерцијалне пројекте,
 • За предлоге пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице, већа од 25% укупне вредности пројекта.

Пријаве разматра Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области бриге о младима града Панчева за 2015. годину, према утврђеним критеријумима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2015. годину. Предлагачи чија апликација буде прихваћена и одобрена за су/финансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Пријаве предати у Услужном центру града Панчева, у затвореној коверти, са назнаком:

Пријава на
Конкурс за су/финансирање музичких, иновативних, едукативних и промотивних програмаи пројеката за младе у дворани „Аполо“, у сарадњи са Домом омладине Панчево, за 2015. годину

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Н Е  О Т В А Р А Т И !