Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“ broj 24/11), Zakona o udruženjima („Sl, glasnik RS“ broj 51/09, 99/11-dr. zakoni i 44/18-dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“ broj 16/18), Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 38/15, 32/16,7/17-ispravka i 21/18), Programa unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2019. godinu, broj II-05-06-14/2019-11 od 26.02.2019. godine, članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

KONKURS

ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA U OBLASTI UNAPREĐENJA SOCIJALNE POLITIKE U GRADU PANČEVU U 2019. GODINI

PREDMET KONKURSA:

Implementacija mera i aktivnosti planiranih Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2019. godinu, putem četiri komponente:

Komponenta 1 – Projekti razvojnih usluga ustanova socijalne zaštite

Komponenta 2 – Projekti podrške organizacija civilnog društva određenim ciljnim grupama

Komponenta 3 – Programi udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima

Komponenta 4 – Program monitoringa i evaluacije Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2014-2018, sa preporukama za izradu novog planskog dokumenta

PRAVO UČEŠĆA IMAJU :

– Ustanove iz oblasti javnih službi za komponentu 1 i 4

Organizacije civilnog društva za komponentu 2

Udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za komponentu 3

SADRŽAJ PREDLOGA PROJEKATA :

1. Popunjen Obrazac za podnošenje predloga projekta u oblasti socijalne politike za ustanove i organizacije civilnog društva u Pančevu za 2019. godinu u 5 primeraka, (možete preuzeti ovde)

2. Kopija Zahteva za registraciju godišnjeg završnog računa za 2018. godinu – 1 primerak,

3. Kopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – 1 primerak,

4. Potpisan Sporazum o partnerstvu – za partnerske projekte -1 primerak,

5. Potpisana izjava korisnika sredstava budžeta grada Pančeva za 2019. godinu o prihvatanju odgovornosti, odsustvu sukoba interesa i nepostojanju obezbeđenih sredstava za prijavu na Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu u 2019. godini, (možete preuzeti ovde)

6. Uplata Gradske administrativne takse u iznosu od 124,00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela 97, poziv na broj 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ broj: 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17 i 34/18).

ROK ZA IZVEŠTAVANJE:

Rok za podnošenje završnog izveštaja za komponentu 1 i 2 je 15 dana od dana završetka projekta, odnosno najkasnije do 31.12. 2019. godine.

SADRŽAJ PREDLOGA PROGRAMA RADA UDRUŽENJA:

1. Popunjen Obrazac za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za programe rada udruženja

osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima u Pančevu za 2019. godinu u 5

primeraka, (možete preuzeti ovde)

2. Kopija rešenja o registraciji u APR-u, odnosno kopiju drugog dokumenta kojim se dokazuje

pravni status udruženja,

3. Kopija Zahteva za registraciju godišnjeg završnog računa za 2018. godinu – 1 primerak,

4. Kopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – 1 primerak,

5. Kopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi Udruženja ostvaruju u

oblasti u kojoj se program realizuje,

6. Potpisana izjava korisnika sredstava budžeta grada Pančeva za 2019. godinu o prihvatanju

odgovornosti, odsustvu sukoba interesa i nepostojanju obezbeđenih sredstava za prijavu na

Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja

socijalne politike u gradu Pančevu u 2019. godini,  (možete preuzeti ovde)

7. Interni akt o antikorupcijskoj politici (Etički kodeks, odnosno akt koji sadrži etička

pravila ili plan integriteta organizacije, kao vid internog antikoruptivnog akta)

8. Uplata Gradske administrativne takse u iznosu od 124,00 dinara na račun broj: 840-

742241843-03, broj modela 97, poziv na broj 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o

gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ broj: 16/08, 26/09,

25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17 i i 34/18).

Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druge dokumente i dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi.

SADRŽAJ PREDLOGA PROGRAMA MONITORINGA I EVALUACIJE:

1. Popunjen Obrazac za podnošenje predloga programa monitoringa i evaluacije Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2014-2018, sa preporukama za izradu novog planskog dokumenta u 5 primeraka, za ustanovu, (možete preuzeti ovde)

2. Kopija Zahteva za registraciju godišnjeg završnog računa za 2018. godinu – 1 primerak,

3. Kopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – 1 primerak,

4. Potpisana izjava korisnika sredstava budžeta grada Pančeva za 2019. godinu o prihvatanju

odgovornosti, odsustvu sukoba interesa i nepostojanju obezbeđenih sredstava za prijavu na

Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja

socijalne politike u gradu Pančevu u 2019. godini, (možete preuzeti ovde)

ROK ZA IZVEŠTAVANJE:

Rok za podnošenje završnog izveštaja za komponentu 3 je 31.01.2020. godine, a za komponentu 4 je 31.10.2019. godine.

OPŠTI KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA:

1. Projekat se odnosi na realizaciju mera i aktivnosti predviđenih Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2019. godinu (Program možete preuzeti ovde)

2. Ciljevi projekta se odnose na identifikovane potrebe određenih ciljnih grupa

3. Projekt sadrži merljive pokazatelje rezultata

4. Aktivnosti projekta realizuju kompetentne osobe čije uloge su jasno definisane.

Prednost će imati projekti ustanova kojima se obezbeđuje podizanje kvaliteta i dostizanje viših standarda postojećih i projektno započetih usluga ustanova socijalne zaštite, kao i razvijanje savetodavno terapijskih i socijalno edukativnih usluga.

Prednost će imati projekti organizacija civilnog društva kojima se obezbeđuje direktna podrška određenim ciljnim grupama i to : deci i mladima (sa ili bez roditeljskog staranja), sa problemima u ponašanju, u sukobu sa roditeljima/starateljima ili zajednicom; porodici u krizi; osobama sa intelektualnim smetnjama za pružanje podrške u zadovoljavanju socijalnih potreba i odraslim i starijim licima čije blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu su ugroženi rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti i drugih životnih okolnosti.

Jedna organizacija ili ustanova može učestvovati na ovom konkursu sa jednim predlogom projekta kao nosilac i najviše u jednom predlogu projekta kao partner.

OPŠTI KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA:

1. Program se odnosi na realizaciju mera i aktivnosti predviđenih Programom unapređenja

socijalne zaštite grada Pančeva za 2019. godinu, (Program možete preuzeti ovde)

2. Broj članova udruženja kojima se obezbeđuje podrška ostvarivanjem godišnjeg programa,

3. Vidljivost programa u lokalnoj zajednici,

4. Broj planiranih volontera za realizaciju programa,

5. Kompetentnost ustanove za procenu uspešnosti realizacije strateških ciljeva u okviru

Programa monitoringa i evaluacije Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva

2014-2018 i davanja preporuka za izradu novog planskog dokumenta.

FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKTA I PROGRAMA

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2019. godinu:

– za razvojne projekte u ustanovama u socijalnoj zaštiti, sredstva u iznosu od 500.000 dinara,

– za razvojne projekte za organizacije civilnog društva, sredstva u iznosu od 7.000.000 dinara,

– za programske troškovi organizacija civilnog društva, sredstva u iznosu od 4.500.000 dinara i

za monitoring i evaluaciju – sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara.

Maksimalan iznos sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata ustanova i organizacija civilnog društva kao i za sufinansiranje programa rada udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima, biće posebno određen na osnovu vrednovanja projektnih/ programskih aktivnosti, broja obuhvaćenih korisnika, dostupnosti usluge i ekonomičnosti troškova, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu grada Pančeva za 2019. godinu.

SREDSTVA NEĆE BITI ODOBRENA U SLEDEĆIM OKOLNOSTIMA:

-Usled podnošenja nepotpunih prijava,

-Podnosiocu predloga projekta/programa koji u prethodnom periodu nije uspešno realizovao odobreni projekat/program, odnosno nije ispoštovao ugovorne obaveze i

-Podnosiocu profitnih i komercijalnih projekata.

OBJAVLJIVANJE I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Konkurs će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva,  portalu e-Uprava i Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva i biće otvoren 15 dana od dana objavljivanja, te se predlozi projekata i programa mogu dostavljati u naznačenom roku.

Obrazac za podnošenje predloga projekata i programa u oblasti socijalne politike se može preuzeti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, kancelarija 203 ili elektronski na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva

Osobe za kontakt: Dragana Dačić, tel. 013/308-871 i Ivana Đorđević, tel. 013/ 308-753

VREDNOVANJE I IZBOR:

Prijave razmatra Komisija za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike, prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima, kojom prilikom će sačiniti Listu vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata i programa, na osnovu koje će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odnosno doneti odluku o izboru projekata/programa i kojom će odobriti finansiranje/sufinansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz budžeta grada Pančeva za 2019. godinu.

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata koju Komisija utvrdi, objavljivaće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs, na portalu e-Uprava i Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva. Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste vrednovanja i rangiranja kao i pravo prigovora na listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Odluku o prigovoru donosi nadležni organ u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru projekata i programa koji će se putem ovog Konkursa finansirati-sufinansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva , na portalu e-Uprava i Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva.

Predlagači čija aplikacija bude prihvaćena i odobrena za finansiranje-sufinansiranje, zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Prijave, sa obaveznom naznakom za koji komponentu Konkursa se prijavljuje (1., 2., 3., ili 4.), predati u Uslužnom centru grada Pančeva u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Pančevo – Gradska uprava

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

II sprat, kancelarija 203

«ZA KONKURS-NE OTVARATI»

Trg Kralja Petra I 2-4

26000 PANČEVA

Na prednjoj strani koverte potrebno je navesti naziv i adresu podnosioca projekta.