Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Циљ Конкурса је отварање нових радних места у привредним друштвима која су повезана са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено:

– Отварање најмање 10, a највише 100 радних места у року до три године од дана подношења пријаве, за новозапослене који ће бити у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање 36 месеци код малих и средњих привредних субјеката, односно 60 месеци код великих привредних субјеката , почев од тренутка достизања пуне запослености.

– Улагање у материјалну имовину у износу не мањем од 50.000 евра, у року од три године од дана доношења пријаве.

40% средстава биће додељено привредним друштвима која нове инвестиционе пројекте реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у прву и другу категорију развијености (за пројекте који се реализују у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у прву групу: град Панчево).

Кориснику средстава могу се одобрити бесповратна средства у следећим износима: у максималном износу до 3.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту (за пројекте који се реализују у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у прву групу: за град Панчево)

Све остале информације могу се погледати на линку: овде