Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ

Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динарa без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова. Опрема јесу машине, односно средства за производњу и обраду, намењена за професионалну употребу и у складу са природом делатности привредног друштва неопходна за реализацију инвестиционог пројекта. Опремом се сматра и производна линија коју чине више функционално недељивих машина, као и специјализовани алати и делови специјализованих машина.

Опремом се не сматрају транспортна средства.

Опрема за чију куповину се бесповратна средства одобравају мора да буде нова.

Корисници бесповратних средстава су привредна друштва чије се место регистрације, односно регистрована пословна јединица налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и којa реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, a која су у 2018. години остварила пословне приходе у висини дo 800.000.000,00 динара и која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава.

Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 2.000.000,00 динара до 8.000.000,00 динара, при чему максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.

Све остале информације могу се погледати на линку: овде