На основу Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ број 24/11), Закона о удружењима („Сл, гласник РС“ број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18-др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 16/18), Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 38/15, 32/16,7/17-исправка, 21/18 и 19/21), чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст,12/16,8/19,16/19 и 2/21), Градоначелник града Панчева расписује

КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ-СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРAМА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ У 2021. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Имплементација мера и активности планираних Стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027.године, путем две компоненте:

Компонента 1 – Пројекти развојних услуга установа социјалне заштите

Компонента 2 – Пројекти подршке организација цивилног друштва одређеним циљним групама

ПРАВО УЧЕШЋА ИМАЈУ :

– Установе из области јавних служби за компоненту 1

Организације цивилног друштва за компоненту 2

Удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима за компоненту 2

САДРЖАЈ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА :

1. Попуњен Образац за подношење предлога пројекта и програма у области социјалне политике за установе и организације цивилног друштва у Панчеву за 2021. годину у 2 примерака,

2. Копија Захтева за регистрацију годишњег завршног рачуна за 2020. годину – 1 примерак,

3. Копија потврде о пореском идентификационом броју – 1 примерак,

4. Потписан Споразум о партнерству – за партнерске пројекте -1 примерак,

5. Потписана изјава корисника средстава буџета града Панчева за 2021. годину о прихватању одговорности, одсуству сукоба интереса и непостојању обезбеђених средстава за пријаву на Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2021. години,

6. Уплату Градске административне таксе у износу од 129,00 динара на рачун број 840-742241843-03, број модела 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1 Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ број 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19 и 70/20)

7.Потписана Изјава о давању сагласности за обраду података о личности

РОК ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

Рок за подношење завршног извештаја за компоненту 1 и 2 је 15 дана од дана завршетка пројекта, односно најкасније до 31.01. 2022. године.

Комисија задржава право да поред наведених, затражи и друге документе и доказе релевантне за одлучивање о поднетој пријави.

OПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА:

1. Пројекат се односи на реализацију мера и активности предвиђених Стратегијom развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027.године

2. Циљеви пројекта се односе на идентификоване потребе одређених циљних група

3. Пројект садржи мерљиве показатеље резултата

4. Активности пројекта реализују компетентне особе чије улоге су јасно дефинисане.

Предност ће имати пројекти установа којима се обезбеђује подизање квалитета и достизање виших стандарда постојећих и пројектно започетих услуга установа социјалне заштите, као и развијање саветодавно терапијских и социјално едукативних услуга.

Предност ће имати пројекти организација цивилног друштва којима се обезбеђује директна подршка одређеним циљним групама и то : деци и младима (са или без родитељског старања), са проблемима у понашању, у сукобу са родитељима/старатељима или заједницом; породици у кризи; особама са интелектуалним сметњама за пружање подршке у задовољавању социјалних потреба и одраслим и старијим лицима чије благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву су угрожени ризицима услед старости, инвалидитета, болести и других животних околности.

Једна организација или установа може учествовати на овом конкурсу са једним предлогом пројекта као носилац и највише у једном предлогу пројекта као партнер.

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева за 2021. годину:

– за развојне пројекте за организације цивилног друштва, средства у износу од 7.000.000 динара,

Максималан износ средстава за финансирање/суфинансирање пројеката установа и организација цивилног друштва биће посебно одређен на основу вредновања пројектних/ програмских активности, броја обухваћених корисника, доступности услуге и економичности трошкова, а у складу са расположивим средствима у буџету града Панчева за 2021. годину.

СРЕДСТВА НЕЋЕ БИТИ ОДОБРЕНА У СЛЕДЕЋИМ ОКОЛНОСТИМА:

-Услед подношења непотпуних пријава,

-Подносиоцу предлога пројекта/програма који у претходном периоду није успешно реализовао одобрени пројекат/програм, односно није испоштовао уговорне обавезе и

-Подносиоцу профитних и комерцијалних пројеката.

ОБЈАВЉИВАЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурс ће се објавити на званичној интернет презентацији града Панчева: www.pancevo.rs и порталу е-Управа и Огласној табли Градске управе града Панчева и биће отворен 30 дана од дана објављивања, те се предлози пројеката могу достављати у назначеном року.

Образац за подношење предлога пројеката у области социјалне политике се може преузети у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, канцеларија 209 или електронски на званичној интернет презентацији града Панчева: http// www.pancevo.rs/

Oсобе за контакт: Мирјана Савков, тел. 013/308-871

ВРЕДНОВАЊЕ И ИЗБОР:

Пријаве разматра Kомисија за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике, према утврђеним критеријумима и приоритетима, којом приликом ће сачинити Листу вредновања и рангирања пристиглих пројеката и програма, на основу које ће Градоначелник града Панчева извршити избор, односно донети одлуку о избору пројеката и којом ће одобрити финансирање-суфинансирање и утврдити средства за њихову реализацију из буџета града Панчева за 2021. годину.

Листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs, на порталу е-Управа и Огласној табли Градске управе града Панчева. Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе вредновања и рангирања као и право приговора на листу у року од 8 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору доноси надлежни орган у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору пројеката и програма који ће се путем овог Конкурса финансирати-суфинансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева , на порталу е-Управа и Огласној табли Градске управе града Панчева.

Предлагачи чија апликација буде прихваћена и одобрена за финансирање-суфинансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Пријаве, са обавезном назнаком за који компоненту Конкурса се пријављује (1. или 2. ), предати у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти на адресу:

Град Панчево – Градска управа

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

II спрат, канцеларија 209

«ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ»

Трг Краља Петра I 2-4

26000 ПАНЧЕВА

На предњој страни коверте потребно је навести назив и адресу подносиоца пројекта.