Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje konkurs kojim će se podržati projekti čiji se sadržaj odnosi na oblast zaštite životne sredine, prema konkursnim zadacima.

Na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. zakon) i članovima 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15 – prečišćen tekst i 12/16), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2017. GODINU

Ovim Konkursom će se podržati projekti čiji se sadržaj odnosi na oblast zaštite životne sredine, prema konkursnim zadacima.

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji će promovisati zaštitu životne sredine predlažući konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, programe ekološke edukacije dece i mladih, kao i podizanja svesti javnosti na teritoriji Grada Pančeva i okolnih naselja.


Pravo učešća:

Na Konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine kao i registrovana udruženja van teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine ukoliko se predloženi projekti realizuju na teritoriji grada Pančeva.

Podnošenje prijave: Projekti po ovom konkursu, podnose se na Prijavnom obrascu koji se može preuzeti OVDE.

Predlog projekta obavezno treba da sadrži:

  • fotokopiju Statuta (strane iz koje se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine)

  • fotokopiju PIB obrasca

  • popunjen prijavni obrazac za podnošenje predloga projekta koji se sastoji iz četiri dela: Osnovni podaci, Detaljan opis projekta, Detaljan finansijski plan i Potpisana izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava koja je sastavni deo prijavnog obrasca.

Projekti koji ne sadrže svu navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava za projekte:

Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

– nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projekta koji će biti finansijski podržan ovim Konkursom;

– broj korisnika projekta sa teritorije grada Pančeva;

– visina sopstvenog učešća odnosno sredstava iz drugih izvora;

– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije).

Rokovi za sprovođenje konkursa:

– prijave za konkurse se podnose u roku od 20 dana od dana objavljivanja u nedeljniku ”Pančevac”

– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata konkursa na sajtu Grada Pančeva, u roku od 15 radnih dana po isteku roka za podnošenje konkursne dokumentacije

– rok izvršenja ugovorene obaveze: 31. 12. 2017. godine

– rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 31. 01. 2018.

Podnošenje narativnog i finansijskog izveštaja nakon realizacije Projekta:

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan narativni izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava. Obrazac za Izveštaj o realizaciji projekta može se preuzeti OVDE.

Vrednovanje projekata:

Troškovi pojedinačnih projekata koje sufinansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 150.000,00 dinara.

Predloge projekata razmatra Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine, a na osnovu utvrđenih kriterijuma.

Rezultati će biti objavljeni na internet sajtu Grada Pančeva nakon donošenja zaključka Gradonačelnika.

Zaključenje ugovora:

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta grada Pančeva za 2017. godinu.

Trajanje konkursa: Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu ”Pančevac”.

Odlučivanje: O podnetim zahtevima odlučuje Gradonačelnik grada Pančeva na predlog Komisije koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i utvrđuju predlog odluke.

Ukoliko udruženje konkuriše sa više projekata, sredstva se mogu odobriti samo za jedan projekat, ali isto udruženje može dobiti sredstva za realizaciju jednog projekta i jednog projekta-manifestacije. Sredstva neće biti odobrena podnosiocima predloga projekata za:

nepotpune i neblagovremene prijave

– projekte koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti

– zahteve za dobijanje finansijske podrške profitnim i komercijalnim projektima

– predloge projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za projekat

– sredstva neće biti odobrena udruženjima koja su već potpisala Ugovor o saradnji sa Gradskom upravom prema Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine koji je raspisao Sekretarijat za zaštitu životne sredine za 2017. godinu.

Za sufinansiranje projekata na osnovu Konkursa obezbeđeno je: 1.500.000 dinara iz Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2017. godinu (“Sl. list grada Pančeva”, br. 1/2017).

Predloge projekata dostaviti poštom ili u Uslužnom centru grada Pančeva u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava

K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2017. GODINU

Grad Pančevo

Trg Kralja Petra I 2-4

26 000 Pančevo

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine

N E   O T V A R A T I !