Градоначелник града Панчева расписује конкурс којим ће се подржати пројекти чији се садржај односи на област заштите животне средине, према конкурсним задацима.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС„, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члановима 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 – пречишћен текст и 12/16), Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Овим Конкурсом ће се подржати пројекти чији се садржај односи на област заштите животне средине, према конкурсним задацима.

У обзир за суфинансирање узимаће се пројекти који ће промовисати заштиту животне средине предлажући конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, програме еколошке едукације деце и младих, као и подизања свести јавности на територији Града Панчева и околних насеља.


Право учешћа:

На Конкурсу за суфинансирање пројеката могу да учествују регистрована удружења грађана са територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине као и регистрована удружења ван територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине уколико се предложени пројекти реализују на територији града Панчева.

Подношење пријаве: Пројекти по овом конкурсу, подносе се на Пријавном обрасцу који се може преузети ОВДЕ.

Предлог пројекта обавезно треба да садржи:

  • фотокопију Статута (стране из које се види да се удружење бави делатностима из области заштите животне средине)

  • фотокопију ПИБ обрасца

  • попуњен пријавни образац за подношење предлога пројекта који се састоји из четири дела: Основни подаци, Детаљан опис пројекта, Детаљан финансијски план и Потписана изјава о прихватању обавезе корисника средстава која је саставни део пријавног обрасца.

Пројекти који не садрже сву наведену документацију неће се узимати у разматрање.

Критеријуми за доделу средстава за пројекте:

Приликом одређивања висине дотације примењују се следећи критеријуми:

– нова и креативна решења проблема у области заштите животне средине

– дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројекта који ће бити финансијски подржан овим Конкурсом;

– број корисника пројекта са територије града Панчева;

– висина сопственог учешћа односно средстава из других извора;

– медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или снимци, извештавање штампе и други начини презентације).

Рокови за спровођење конкурса:

– пријаве за конкурсе се подносе у року од 20 дана од дана објављивања у недељнику ”Панчевац”

– доношење одлуке о додели средстава и објављивање коначних резултата конкурса на сајту Града Панчева, у року од 15 радних дана по истеку рока за подношење конкурсне документације

– рок извршења уговорене обавезе: 31. 12. 2017. године

– рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 31. 01. 2018.

Подношење наративног и финансијског извештаја након реализације Пројекта:

Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан наративни извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење средстава. Образац за Извештај о реализацији пројекта може се преузети ОВДЕ.

Вредновање пројеката:

Трошкови појединачних пројеката које суфинансира Секретаријат не могу прелазити износ од 150.000,00 динара.

Предлоге пројеката разматра Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине, a на основу утврђених критеријума.

Резултати ће бити објављени на интернет сајту Града Панчева након доношења закључка Градоначелника.

Закључење уговора:

Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта; врста и обим пројекта; време реализације пројекта; обим и врста додељених средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета града Панчева за 2017. годину.

Трајање конкурса: Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања у недељном листу ”Панчевац”.

Одлучивање: О поднетим захтевима одлучује Градоначелник града Панчева на предлог Комисије која разматра пристигле пријаве применом наведених критеријума и утврђују предлог одлуке.

Уколико удружење конкурише са више пројеката, средства се могу одобрити само за један пројекат, али исто удружење може добити средства за реализацију једног пројекта и једног пројекта-манифестације. Средства неће бити одобрена подносиоцима предлога пројеката за:

непотпуне и неблаговремене пријаве

– пројекте који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности

– захтеве за добијање финансијске подршке профитним и комерцијалним пројектима

– предлоге пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за пројекат

– средства неће бити одобрена удружењима која су већ потписала Уговор о сарадњи са Градском управом према Конкурсу за суфинансирање пројеката из области заштите животне средине који је расписао Секретаријат за заштиту животне средине за 2017. годину.

За суфинансирање пројеката на основу Конкурса обезбеђено је: 1.500.000 динара из Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчевa за 2017. годину („Сл. лист града Панчева“, бр. 1/2017).

Предлоге пројеката доставити поштом или у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти са назнаком:

Пријава

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Град Панчево

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту животне средине

Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине

Н Е   О Т В А Р А Т И !