На основу чланова 6. и 7. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. Закон, 43/2011- Одлука УС и 14/2016, 76/18 и 95/18-др. закон), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. Закон и 44/18-др закон), чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. Закон, 47/18 и 111/21-др. закон) и члановима 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 – пречишћен текст и 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

Овим Конкурсом ће се подржати пројекти чији се садржај односи на  област заштите животне средине, према конкурсним задацима.

У обзир за суфинансирање узимаће се пројекти који ће промовисати заштиту животне средине предлажући конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, програме еколошке едукације и еколошког описмењавања деце и младих, као и подизања свести јавности на територији Града Панчева и околних насеља.

Право учешћа:

На Конкурсу за суфинансирање пројеката могу да учествују регистрована удружења грађана са територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине и која ће свој пројекат реализовати на територији Града Панчева.

На Конкурсу за суфинансирање пројеката могу да учествују и регистрована удружења грађана ван територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине и уколико се пројекат реализује на територији Града Панчева.

Удружења грађана могу да учествују са својим предлозима на једном од два расписана конкурса, на Конкурсу за пројекте или на Конкурсу за пројекте-манифестације, а не на оба конкурса истовремено.

Подношење пријаве: Пројекат по овом конкурсу, подноси се на пријавном обрасцу који можете преузети:

Пријавни образац за пројекте 2024

Предлог пројекта обавезно треба да садржи:

– фотокопију Статута (стране из које се види да се удружење бави делатностима из области заштите животне средине)

– фотокопију ПИБ обрасца

– попуњен пријавни образац за подношење предлога  пројекта који се састоји из четири дела: Основни подаци, Детаљан опис пројекта, Детаљан финансијски план и Потписана изјава о прихватању обавезе корисника средстава (апликациони формулар је на сајту).

Пројекти који не садрже сву наведену документацију неће се узимати у разматрање.

Критеријуми за доделу средстава за пројекте:

Приликом одлучивања о додели дотације примењују се следећи критеријуми:

– нова и креативна решења проблема у области заштите животне средине

– дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројекта који ће бити финансијски подржан овим Конкурсом;

– висина сопственог учешћа, односно средстава из других извора;

– медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или снимци, извештавање штампе, друштвене мреже и други начини презентације)

– законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма (ако је удружење грађана раније користило средства буџета, да ли је испунило уговорне обавезе).

Рокови за спровођење конкурса:

– пријаве за конкурс се подносе у року од 20 дана од дана објављивања у недељнику ”Панчевац”.

– доношење одлука о додели средстава и објављиваље коначних резултата конкурса на сајту Града Панчева, у року од 15 радних дана по истеку рока за подношење конкурсне документације.

– рок извршења уговорене обавезе: 31. 12. 2024. године

– рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 31. 01. 2025.

Подношење наративног и финансијског извештаја након реализације  пројекта:

Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан наративни извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење средстава. Образац за Извештај о реализацији пројекта може се прузети:

Извештај о реализацији пројекта за 2024

Вредновање пројеката:

Трошкови појединачних пројеката које суфинансира Секретаријат не могу прелазити износ од 150.000,00 динара.

Предлоге пројеката разматра Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине, a на основу утврђених критеријума.

Резултати ће бити објављени на интернет сајту Града Панчева након доношења закључка Градоначелника.

Закључење уговора:

Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта; врста и обим пројекта; време реализације пројекта; обим и врста додељених средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета града Панчева за 2024. годину.

Трајање конкурса: Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања у недељном листу ”Панчевац“, када пријаве треба да пристигну на писарницу или буду упућене поштом с тим да у том случају на поштанском печату мора бити утиснут датум.

Одлучивање: О поднетим захтевима одлучује Градоначелник града Панчева на предлог Комисије која разматра пристигле пријаве применом наведених критеријума и утврђује предлог одлуке.

Уколико удружење конкурише са више пројеката, средства се могу одобрити само за један пројекат.,али исто удружење не може добити средства за реализацију и једног пројекта и једног пројекта-манифестације.

Средства неће бити одобрена подносиоцима предлога пројеката:

– за непотпуне и неблаговремене пријаве

– за пројекте који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности

– за захтеве за добијање финансијске подршке профитним и комерцијалним   пројектима

– за предлоге пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за  пројекат

За суфинансирање пројеката на основу Конкурса обезбеђено је: 2.000.000 динара из Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчевa за 2024. годину.

Предлоге пројеката доставити поштом или предати у Услужном центру града Панчева  у затвореној коверти са назнаком:

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Град Панчево

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту животне средине

Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине

Н Е   О Т В А Р А Т И