Na osnovu Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11-dr. Zakoni), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i i 93/15),  Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16) i Odluke o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu („Službeni list grada Pančeva“ broj 32/17), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

 

K O N K U R S

ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PRUŽANJA PODRŠKE I OSNAŽIVANJA UDRUŽENJA GRAĐANA GRADA PANČEVA U 2018. GODINI

Cilj konkursa:

Osnaživanje i razvoj civilnog društva grada Pančeva – unapređenje uslova za obavljanje delatnosti udruženja građana grada Pančeva i pružanje podrške njihovim programima i projektima od javnog interesa, u oblastima zdravstva i socijalne politike, kulture, informisanja, brige o deci i mladima, obrazovanja, ekologije, turizma, vera i drugim oblastima, u skladu sa usvojenim razvojnim dokumentima grada Pančeva.

Pravo učešća:

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana čiji se statutarni ciljevi i delatnost ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje, sa sedištem na teritoriji grada Pančeva, kao i crkve i verske zajednice koje svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Pančeva.

Kriterijumi za izbor programa/projekata:

 1. Struktura programa/projekta zadovoljava utvrđene standarde projekta kao dokumenta (popunjen formular i kompletna projektna dokumentacija) – od 0 do 10 bodova,
 2. Programi/projekti koji su u skladu sa usvojenim strategijama razvoja grada Pančeva, odnosno sadržaj doprinosi dugoročnom unapređenju oblasti iz koje je tema programa/projekta – od 0 do 10 bodova,
 3. Programi/projekti koji zadovoljavaju prioritetne mere i ciljeve u oblasti iz koje je tema projekta – od 0 do 10 bodova,
 4. Programi/projekti koji doprinose jačanju kapaciteta udruženja građana (obuke i usavršavanja članstva, nabavka opreme potrebne za realizaciju programa/projekta kojim udruženje aplicira i sl.) – od 0 do 10 bodova,
 5. Programi/projekti koji doprinose sistemskom unapređenju oblasti iz koje je tema projekta – od 0 do 10 bodova,
 6. Programi/projekti čije aktivnosti realizuju stručne osobe, čije uloge su jasno definisane – od 0 do 10 bodova,
 7. Programi/projekti koji uključuju širu ciljnu grupu i uspostavljaju izgradnju partnerstava – od 0 do 10 bodova,
 8. Programi/projekti koji se promovišu u javnosti – od 0 do 10 bodova,
 9. Održivost programa/projekta – od 0 do 10 bodova,
 10. Sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo udruženja da sprovede predloženi program/projekat – od 0 do 10 bodova.

 

Projekti će biti vrednovani prema ovim kriterijumima. Program/projekat može dobiti najviše 100 bodova. Ukoliko jedan od deset kriterijuma ima nula bodova, program/projekat se smatra diskvalifikovanim i ne ulazi u dalje razmatranje.

 

Prijava treba da sadrži:

 • Uplata Gradske administrativne takse u iznosu od 121, 00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16 i 33/17);

 

Prilozi

 • Materijali, publikacije, medijski izveštaji, ostala dokumentacija koja ilustruje rad podnosioca predloga projekta.

Komisija po službenoj dužnosti utvrđuje da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, a učesnici Konkursa mogu da dostave kopiju rešenja o registraciji u APR-u, odnosno kopiju drugog dokumenta kojim se dokazuje pravni status, kao i fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi i delatnost udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druge dokumente i dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi. 

Finansiranje:

 • Za ovaj Konkurs, obezbeđena su sredstva u Budžetu grada Pančeva za 2018. godinu;
 • Nosioci projekata koji su dobili sredstva po osnovu nekog od drugih konkursa koji je raspisao grad Pančevo u 2018. godini, neće imati mogućnost da dobiju sredstva za isti predlog programa/projekta putem ovog Konkursa.

Rokovi:

 • Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do novembra 2018. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu;
 • Aktivnosti na projektu koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog konkursa moraju biti realizovane do kraja 2018. godine, a finalni narativni i finansijski izveštaj predaje se do januara 2019. godine.

 

Objavljivanje i formulari:

Konkurs  se objavljuje na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs, na Portalu e-Uprava, kao i u lokalnom nedeljnom listu “Pančevac”. Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti u  Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, sprat II, kancelarija 204, ili sa internet prezentacije  www.pancevo.rs .  Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 013/308-795, 013/308-906 ili mejla civilnodrustvo@pancevo.rs .

Sredstva neće biti odobrena udruženjima u sledećim okolnostima:

 • Usled podnošenja nepotpunih prijava
 • Podnosiocima koji su ranije dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze,
 • Podnosiocima profitnih i komercijalnih projekata,
 • Podnosiocima predloga projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice, veća od 25% ukupne vrednosti projekta.
 • Za troškove reprezentacije

Vrednovanje i izbor predloga programa/projekata:

Prijave razmatra Komisija za vrednovanje programa i projekata  udruženja građana grada Pančeva čiji su ciljevi od javnog interesa za 2018. godinu, prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima, kojom prilikom će sačinjavati Listu vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata, na osnovu koje će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odnosno doneti odluku o izboru programa/projekta kojom će se odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz budžeta grada Pančeva za 2018. godinu. Učesnici Konkursa čiji predlog programa/projekta bude prihvaćen i odobren za su/finansiranje, zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Komisija će se sastajati najmanje jednom u 45 dana, a Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata koju Komisija utvrdi objavljivaće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs i Portalu e-Uprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana i  pravo prigovora u roku od pet dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa i projekata koji će se putem ovog konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, kao i na Portalu e-Uprava.

Instruktaža povodom raspisanog Konkursa  biće održana 21. marta u Maloj sali u zgradi Gradske uprave grada Pančeva u 11 časova

Prijave se  podnose elektronski na imejl adresu civilnodrustvo@pancevo.rs i u jednom štampanom primerku putem pošte ili preko Uslužnog centra grada Pančeva, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

 

                                            Prijava na

                                           K O N K U R S

ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PRUŽANJA PODRŠKE I OSNAŽIVANJA UDRUŽENJA GRAĐANA GRADA PANČEVA

U 2018. GODINI

Grad Pančevo

Trg Kralja Petra I 2-4

26 000 Pančevo

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja