На основу Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. Закони), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и и 93/15),  Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину („Службени лист града Панчева“ број 32/17), Градоначелник града Панчева расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2018. ГОДИНИ

Циљ конкурса:

Оснаживање и развој цивилног друштва града Панчева – унапређење услова за обављање делатности удружења грађана града Панчева и пружање подршке њиховим програмима и пројектима од јавног интереса, у областима здравства и социјалне политике, културе, информисања, бриге о деци и младима, образовања, екологије, туризма, вера и другим областима, у складу са усвојеним развојним документима града Панчева.

Право учешћа:

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана чији се статутарни циљеви и делатност остварују у области у којој се пројекат реализује, са седиштем на територији града Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју делатност обављају на територији града Панчева.

Критеријуми за избор програма/пројеката:

 1. Структура програма/пројекта задовољава утврђене стандарде пројекта као документа (попуњен формулар и комплетна пројектна документација) – од 0 до 10 бодова,
 2. Програми/пројекти који су у складу са усвојеним стратегијама развоја града Панчевa, односно садржај доприноси дугорочном унапређењу области из које је тема програма/пројекта – од 0 до 10 бодова,
 3. Програми/пројекти који задовољавају приоритетне мере и циљеве у области из које је тема пројекта – од 0 до 10 бодова,
 4. Програми/пројекти који доприносе јачању капацитета удружења грађана (обуке и усавршавања чланства, набавка опреме потребне за реализацију програма/пројекта којим удружење аплицира и сл.) – од 0 до 10 бодова,
 5. Програми/пројекти који доприносе системском унапређењу области из које је тема пројекта – од 0 до 10 бодова,
 6. Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисане – од 0 до 10 бодова,
 7. Програми/пројекти који укључују ширу циљну групу и успостављају изградњу партнерстава – од 0 до 10 бодова,
 8. Програми/пројекти који се промовишу у јавности – од 0 до 10 бодова,
 9. Одрживост програма/пројекта – од 0 до 10 бодова,
 10. Способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројекат – од 0 до 10 бодова.

 

Пројекти ће бити вредновани према овим критеријумима. Програм/пројекат може добити највише 100 бодова. Уколико један од десет критеријума има нула бодова, програм/пројекат се сматра дисквалификованим и не улази у даље разматрање.

 

Пријава треба да садржи:

 • Уплата Градске административне таксе у износу од 121, 00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16 и 33/17);

 

Прилози

 • Материјали, публикације, медијски извештаји, остала документација која илуструје рад подносиоца предлога пројекта.

Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује, а учесници Конкурса могу да доставе копију решења о регистрацији у АПР-у, односно копију другог документа којим се доказује правни статус, као и фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви и делатност удружења остварују у области у којој се пројекат реализује.

Комисија задржава право да поред наведених, затражи и друге документе и доказе релевантне за одлучивање о поднетој пријави. 

Финансирање:

 • За овај Kонкурс, обезбеђена су средства у Буџету града Панчева за 2018. годину;
 • Носиоци пројеката који су добили средства по основу неког од других конкурса који је расписао град Панчево у 2018. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог програма/пројекта путем овог Конкурса.

Рокови:

 • Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до новембра 2018. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену;
 • Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог конкурса морају бити реализоване до краја 2018. године, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до јануара 2019. године.

 

Објављивање и формулари:

Конкурс  се објављује на званичној презентацији града Панчева www.pancevo.rs, на Порталу е-Управа, као и у локалном недељном листу “Панчевац”. Формулари за конкурисање могу се преузети у  Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 204, или са интернет презентације  www.pancevo.rs .  Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-795, 013/308-906 или мејла civilnodrustvo@pancevo.rs .

Средства неће бити одобрена удружењима у следећим околностима:

 • Услед подношења непотпуних пријава
 • Подносиоцима који су раније добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису поднели извештај о реализацији пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе,
 • Подносиоцима профитних и комерцијалних пројеката,
 • Подносиоцима предлога пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице, већа од 25% укупне вредности пројекта.
 • За трошкове репрезентације

Вредновање и избор предлога програма/пројеката:

Пријаве разматра Комисија за вредновање програма и пројеката  удружења грађана града Панчева чији су циљеви од јавног интереса за 2018. годину, према утврђеним критеријумима и приоритетима, којом приликом ће сачињавати Листу вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката, на основу које ће Градоначелник града Панчева извршити избор, односно донети одлуку о избору програма/пројекта којом ће се одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из буџета града Панчева за 2018. годину. Учесници Конкурса чији предлог програма/пројекта буде прихваћен и одобрен за су/финансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Комисија ће се састајати најмање једном у 45 дана, а Листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs и Порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана и  право приговора у року од пет дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма и пројеката који ће се путем овог конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана oбјављивања Листе вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева, као и на Порталу е-Управа.

Инструктажа поводом расписаног Конкурса  биће одржана 21. марта у Малој сали у згради Градске управе града Панчева у 11 часова

Пријаве се  подносе електронски на имејл адресу civilnodrustvo@pancevo.rs и у једном штампаном примерку путем поште или преко Услужног центра града Панчева, у затвореној коверти, са назнаком:

 

                                            Пријава на

                                           К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА

У 2018. ГОДИНИ

Град Панчево

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за јавне службе и социјална питања