На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 – пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину («Службени лист града Панчева» број 32/17 и 6/18), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица лoкалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 105/16 и 112/2017) Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 2/17), Градоначелник града Панчева расписује:

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Пројекти обухватају културне области:

 • Књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

 • Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

 • ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура

 • филмска уметност остало аудио-визуелно стваралаштво

 • манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво

 • позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација)

 • Уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра ( стваралаштво, продукција и интерпретација)

 • остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)

 • откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем.

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката у области културе за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града Панчева.

Пројекти који су већ подржани на некима од конкурса које расписује град Панчево, неће бити разматрани.

Критеријуми за избор пројеката:

 • усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса 0-20

 • усклађеност са Стратегијом развоја културе града Панчева 2016-2020. 0-10

 • капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

   • неопходни ресурси 0-10

   • стручни, односно уметнички капацитети 0-10

 • финансијски план (разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта економичност и укљученост више извора финансирања) 0-20

 • степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице 0-10

 • квалитет и садржајна иновативност пројекта 0-10

 • способност, стручност и досадашње искуство да се спроведе пројекат 0-10

У оквиру овог Конкурса неће се финансирати гастрономски и туристички фестивали.

Такође, неће се финансирати стални трошкови (грејање, струја, телефон, бaнкарски трошкови), трошкови репрезентације и угоститељски трошкови, као и набавка опреме (осим у случајевима када је пројекат таквог садржаја да укључује потребу за том опремом)

РОКОВИ

 • Период реализације пројекта је до краја 2018. године.

 • Конкурс је отворен до утрошка средстава, односно најкасније до 01.11.2018. године

 • Финансијски и наративни извештаји, који морају бити потписани и оверени од стране овлашћеног лица, подносе се 15 дана од завршетка пројекта, односно најкасније до 15.01.2019. године


Резултати конкурса објављују се на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs,

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебно попуњеном и овереном обрасцу. Пријава се може добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, или преузети са званичне интернет презентације града Панчева.

ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ

 • Потписана изјава о партнерству на прописаном обрасцу (уколико је партнерски пројекат)

 • Копија депо картона (уколико имају отворен рачун код Управе за трезор)

 • Основни подаци о носиоцима пројекта (биографије удружења, других субјеката у култури и појединаца);

 • у области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију

 • код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио

 • Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;

 • Позивно писмо за пројекте у области културне размене и међународне сарадње;

 • Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише;

Приложена документација се не враћа подносиоцима.

Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се у 2 електронски попуњена штампана примерка лично у Услужном центру Градске управе града Панчева или поштом на адресу рг Краља Петра I 2-4, Панчево са назнаком „Јавни конкурс за су/финансирање пројеката у области културе за 2018. годину“ и електронском поштом на имејл адресу nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Конкурс се објављује у недељном листу А.Д „Панчевац“ и на сајту града Панчева www.pancevo.rs.

Додатне информације се могу добити на телефоне 013/ 308 906

Контакт особа: Невенка Кљајић

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће организована 27.04.2018. године, у Малој сали зградe Градске управе града Панчева са почетком у 11 часова.