Комисија за спровођење поступка давања на коришћење дела површине јавне намене за постављање киоска и монтажних гаража расписује Јавни оглас за јавно надметање за избор корисника јавне површине за привремено постављање киоска.

Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4 са назнаком Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај – „ЗА КОМИСИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МОНТАЖНИХ ГАРАЖА, ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА, ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ ____ – НЕ ОТВАРАЈ“

Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које пристигну у року од 14.01.2019. до 31.01.2019. године до 10 часова. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.

Више информација о јавном огласу можете сазнати у приложеном документу: