Pozivaju se zainteresovana lica za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva, da gradu Pančevu  podnesu pisane ponude sa uslovima za vršenje ove usluge.

Zainteresovana lica moraju ispunjavati sledeće uslove:

  • da na zahtev Radne grupe za sprovođenje Odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva (u daljem tekstu – Radna grupa), izvrši žetvu-berbu poljoprivrednih useva na površini u zavisnosti od potreba grada Pančeva, a prema dinamici i dispoziciji koju odredi Radna grupa;
  • da sprovede sve potrebne mere bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i protivpožarne zaštite  u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara ( «Sl. glasnik RS« br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18-dr.zakoni).  Svi troškovi koji nastanu u toku realizacije ovog posla, a odnose se na eventualne kvarove, popravke, redovno održavanje kombajna, kao i svi ostali ovde nepomenuti troškovi vezani za funkcionisanje kombajna, padaju na tereg kombajnera.
  • da obezbedi gorivo za žetvu-berbu o sopstvenom trošku.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju kombajneri koji imaju registrovan kombajn u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. Glasnik RS” broj: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-odluka US, 55/14, 96/15-dr zakon , 9/16- odluka US , 24/18, 41/18,41/18-dr.zakon,87/18 i 23/19); i  dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom.

Više detalja u priloženom dokumentu: