Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији града Панчева, да граду Панчеву  поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге.

Заинтересована лица морају испуњавати следеће услове:

  • да на захтев Радне групе за спровођење Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији града Панчева (у даљем тексту – Радна група), изврши жетву-бербу пољопривредних усева на површини у зависности од потреба града Панчева, а према динамици и диспозицији коју одреди Радна група;
  • да спроведе све потребне мере безбедности и заштите здравља на раду и противпожарне заштите  у складу са Законом о заштити од пожара ( «Сл. гласник РС« бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закони).  Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне кварове, поправке, редовно одржавање комбајна, као и сви остали овде непоменути трошкови везани за функционисање комбајна, падају на терег комбајнера.
  • да обезбеди гориво за жетву-бербу о сопственом трошку.

Право учешћа по овом јавном позиву имају комбајнери који имају регистрован комбајн у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. Гласник РС” број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др закон , 9/16- одлука УС , 24/18, 41/18,41/18-др.закон,87/18 и 23/19); и  доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

Више детаља у приложеном документу: