ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА

У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2018. годину

Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна лица да својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих годишњих активности у области спорта у следећим сегментима:

А) Предшколски и школски спорт (образац , буџет-образац, ревидирани буџет –образац )

Б) Спортска рекреација

В) Спорт за особе са инвалидитетом

Г)  Такмичарски спорт (образац, буџет-образац и ревидирани буџет –образац )

Д) Спорт у насељеним местима са територије града Панчева(образац,  буџет-образац и ревидирани буџет –образац )

Ђ) Организација спортских манифестација од интереса за град Панчево

Е) Програми и пројекти од посебног значаја за град Панчево у 2018. години

1. Циљеви јавног позива:

 1. Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом

 2. Унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно – педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго

 3. Промовисање спорта као сегмент здравог животног стила

 4. Подстицање и подржавање спорта у насељеним местима са територије града Панчева

 5. Подржавање резултата врхунског спорта

 6. Промовисање Града кроз организацију спортских такмичења и манифестација

 7. Промовисање спортских програма и пројеката од посебног значаја за града Панчево

2. Предмет суфинансирања програма и пројеката

 • Годишњи програми и пројекти из области предшколског и школског спорта

 • Годишњи програми и пројекти из области спортске рекреације

 • Годишњи програми и пројекти спортско-рекреативне активности особа са инвалидитетом

 • Годишњи програми и пројекти у области такмичарског спорта

 • Годишњи програми и пројекти за спорт у насељеним местима са територије града Панчева

 • Програми и пројекти за реализацију спортских манифестација од интереса за град Панчево

 • Годишњи програми и пројекти који су од посебног значаја за град Панчево

Средства за суфинансирање годишњих програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2018. годину биће планирана Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину.

У оквиру програма и пројеката финансијски ће бити превасходно подржани трошкови за:

 • Котизацију за такмичења

 • Превоз на такмичења

 • Припреме такмичара

 • Трошкови судија и делагата

 • Реквизите и опрему

 • Закуп термина у спортским објектима

 • Спортске стручњаке, стручњаке у спорту, тренере, спортисте и административне раднике

 • Друге материјалне трошкове у складу са законом, другим прописима и општим и другим актима органа града Панчева

3. Општи услови јавног позива

Право на суфинансирање спортских програма и пројеката има организација која испуњава следеће услове:

 • Да има својство правног лица са седиштем на територији града Панчева

 • Да постоји и ради најмање годину дана (овај услов се не примењује на програме и пројекте гранских спортских савеза и стручних спортских удружења) (члан 17. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева“ број 1/2017)

 • Да су са успехом реализовали одобрени програм или пројекта, уколико су били носиоци програма или пројекта у 2017.години као и да су испунили своје уговорене обавезе према граду Панчеву (поднели наративне и финансијске извештаје о утрошку добијених буџетских средстава)

 • Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, да није у последње две године правоснажном одлуком кажњавана за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту (члан 18. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева“ број 1/2017) )

 • Да је испунила своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач град Панчево, закључно са 30.11.2017. године

 • Да подстиче и ствара услове за унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом

 • Да у већој мери унапређује квалитет спорта у сегменту за који конкурише

4. Посебни услови јавног позива:

 • Спортске и друге организације су у обавези да имају уредну и доступну документацију, као и евиденцију о свом чланству

 • Спортске организације које конкуришу за сегмент такмичарског спорта остварују предност уколико имају све селекције, а морају бити чланице Спортског савеза Панчево

 • У сегменту такмичарског спорта суфинансираће се само спортске организације које су препознате као носиоци спортске гране у складу са Решењем о категоризацији организација у области спорта у граду Панчеву (“Службени лист града Панчева“ број 1/2017)

 • Спортске и друге организације морају имати обезбеђено минимум 10% сопствених или спонзорских/донаторских средстава у односу на добијена средстава из буџета града Панчева у току 2018. године

 • Спортске организације које су иступиле из система такмичења у 2017. години, неће се суфинансирати из буџета града за 2018. годину.

Начин располагања средствима из буџета града и друге обавезе дефинишу се Уговором који закључује Градоначелник града Панчева и корисник средстава, а у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину, Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева и другим прописима.

5. Рок

Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање годишњих програма и пројеката из области спорта у граду Панчеву за 2018. годину је до 29. децембра 2017. године).

Пријава са потпуном конкурсном документацијом предаје се у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а (у времену од 8 до 15 часова), са назнаком: “Јавног позива за суфинансирање годишњих програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2018. годину “ са називом области: предшколски и школски спорт, спортска рекреација, такмичарски спорт, спорт у насељеним местима са територије града Панчева, спорт особа са инвалидитетом, организација спортских манифестација од интереса за град Панчево и Програме/пројекте од посебног значаја за град Панчево. Пријаве и потпуну документацију доставити у затвореној коверти са напоменом » НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ ПОЗИВ«

Пријаве се могу доставити и препорученом пошиљком путем поште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

6. Додатне информације

Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана од 8 до 15 часова у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2-4, II спрат, или на телефон Биљане Миоч број 064/866-22-90.