Na osnovu PravilnikaoraduKomisije, auvezisaSporazumom odonacijizaključenimizmeđuRepublikeSrbijeiBankezarazvojSavetaEvrope (u daljem tekstu: BRSE) uokviruRegionalnogstambenogprograma u Republici Srbiji (u daljem tekstu: RSP u RS) – Potprojekat br. 9kupovinastanova (udaljemtekstu: Potprojekat9) i u skladusaPriručnikomza kupovinustanova (u daljem tekstu: Priručnik), KomisijazaizborstanovakojisepribavljajuujavnusvojinuRepublikeSrbijezadodeluizabranimkorisnicimauokviruRegionalnogstambenogprogramauRepubliciSrbiji (udaljemtekstu: Komisija), dana27.02.2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA BR. RHP-W9-PA/PC2-2019

za pribavljanje nepokretnosti – stanova u javnu svojinu Republike Srbije

na teritoriji grada Pančeva i graničnih jedinica lokalne samouprave (Palilula, Kovin, Kovačica, Opovo i Alibunar)

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je pribavljanje 36 (tridesetšest) stanova u javnu svojinu Republike Srbije, za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, namenjenih rešavanju stambenih potreba izbeglicana teritoriji grada Pančeva i graničnih jedinica lokalne samouprave.

Nepokretnosti-stanovi se mogu pribaviti i na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja se graniči sa gradom Pančevom (Palilula, Kovin, Kovačica, Opovo i Alibunar)i to pod uslovom da nema adekvatnih nepokretnosti-stanova na teritoriji grada Pančevo i postoji saglasnost gore navedenih lica da im se stambena potreba reši na teritoriji graničnih jedinica lokalne samouprave.

Kupoprodajna cena stana-nepokretnosti ne može biti iznad tržišne vrednosti nepokretnosti po kvadratnom metru koju je utvrdio nadležni organ za stan-nepokretnost (u skladu sa Zakonom o javnoj svojini(Službeni glasnik RS”, br.72/11, 88/13,105/14, 104/16, 108/16, 113/17 i 95/18 ), a u svakom slučaju ne može biti iznad 810,00 evra bez PDV-a po kvadratnom metru nepokretnosti.

Karakteristike stanova-nepokretnosti koji se pribavljaju u javnu svojinu

Stanovi koji se kupuju u javnu svojinu Republike Srbije moraju ispunjavati sledeće karakteristike, a kupuju se u skladu sa navedenim potrebama:

Veličina stana

(m2)

Do 39 m2

40 – 49 m2

Potrebe

Najviše do 34 stanova

Najviše do 2 stana

Dodatne karakteristike:

__

Uslovi za učešće

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja su upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (katastar nepokretnosti), kao nosioci prava svojine na stanu-nepokretnosti koji je predmet ponude.

Stan-nepokretnost koji je predmet ponude mora biti upisan u katastru nepokretnosti kao legalan (u objektu koji ima upotrebnu dozvolu), bez tereta, zabeležbi i nerešenih zahteva. Ne može biti predmet ponude stan-nepokretnost koji je u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja ili koji se nalazi u objektu koja je u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja.

Stan-nepokretnost koja je predmet ponude mora da se nalazi u višeporodičnoj stambenoj zgradi.

III.Tehnički kriterijumi

Stan-nepokretnost koja je predmet ponude mora biti u urednom stanju, bez vidljivih oštećenja i opremljen na način da omogućava redovnu upotrebu,kuhinja stana mora biti opremljena sudoperom, stan mora da čini funkcionalnu celinu bezbednu za stanovanje, a sve u skladu sa važećim propisima, i standardima za ovu vrstu objekata.

Stan ne može biti u podrumskoj etaži i suterenu. Stan može biti u potkrovlju i na poslednjoj etaži ukoliko je krov zgrade u dobrom stanju i nema curenja.

Ukoliko se ponuđeni stan nalazi na 5. ili višim spratovima, objekat mora imati lift.

Objekat u kome se nudi stan mora biti priključen na svu neophodnu infrastrukturu.

Ispunjenost odgovarajućih tehničkih karakteristika ocenjivaće se od strane sudskog veštaka po nalogu Komisije za kupovinu stanova.

Kriterijum za izbor najpovoljnijih ponuda

Najpovoljnijim ponudama smatraju se ponude koje su ispravne u pogledu uslova za učešće, dodatnih karakteristika stanova-nepokretnosti koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije,tehničkim karakteristikama isa najnižom ponuđenom cenom.

Obavezan sadržaj ponude i isprave koje je potrebno dostaviti uz ponudu

 

Ponuda mora da bude uredno popunjena, potpisana, podneta od strane ovlašćenog lica i blagovremena, a u suprotnom neće biti razmatrana.

Uredna i potpuna ponuda mora da sadrži sve tražene podatke i isprave i to:

 1. Pravilno popunjen i potpisan Obrazac ponude (Obrazac 1: Obrazac ponude),

 2. Dokumentaciju navedenu u Prilogu Obrasca ponude – A. Prateća dokumenta, i to:

  1. Za podnosioca ponude – fizičko lice (ukoliko je vlasnik nepokretnosti fizičko lice):

 • Kopija važeće lične karte, odnosno očitana lična karta vlasnika stana-nepokretnosti; u slučaju suvlasništva potrebno je dostaviti fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitane lične karte za sve suvlasnike,

 • Kopija važeće lične karte zakonskog zastupnika/punomoćnika vlasnika/suvlasnika stana-nepokretnosti

 • Overeno punomoćje vlasnika/suvlasnika stana-nepokretnosti kojim ovlašćuje punomoćnika da podnese ponudu i da ga zastupa u postupku po ovom javnom pozivu .

  1. Za podnosioca ponude – pravno lice (ukoliko je vlasnik nepokretnosti pravno lice):

 • Kopija izvoda iz registra privrednih subjekata izdata nakon objavljivanja Javnog poziva;

 • Overeno punomoćje/ovlašćenje za zastupanje u ovom postupku ukoliko ponudu podnosi lice koje nije registrovani zastupnik pravnog lica;

  1. Za stan-nepokretnost koja je predmet ponude:

– Prepis lista nepokretnosti za nepokretnost koja je predmet ponude, izdat nakon objavljivanja ovog javnog poziva.

U slučaju da ponude uđe u uži izbor, Komisija za kupovinu stanova ima pravo da od podnosioca ponude traži da dopuni svoju ponudu ostalom potrebnom dokumentacijom kao što su:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za vlasnika/suvlasnika;

 • Izjava

 • Overena saglasnost bračnog ili vanbračnog druga vlasnika/suvlasnika stana-nepokretnosti ukoliko je stan-nepokretnost stečen u braku/vanbračnoj zajednici;

 • Potvrda ili drugi dokument javno komunalnih preduzeća o izmirenim troškovima za predmetnu nepokretnost-stan (električna energija, komunalije, voda i drugo);

 • Potvrda nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim obavezama za predmetni stan-nepokretnost;

i druge dokaze potrebne za sprovođenje postupka.

Zainteresovana lica mogu preuzeti model Obrasca 1: Obrazac ponude na internet stranici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (www.kirs.gov.rs ), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru’’ d.o.o. Beograd (www.piu.rs), Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (www.rdi.gov.rs), i grada Pančeva (www.pancevo.rs )

Adresa, rok i način za podnošenje ponuda

Ponuda za učestvovanje u postupku kupovine stanova dostavlja se na sledeću adresu:

,,Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru’’ d.o.o. Beograd

Veljka Dugoševića 54

peti sprat – pisarnica

11000 Beograd, Srbija

i to najkasnije do 27.02.2021. godine.

Otvaranje prispelih ponuda vršiće se komisijski na svakih 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva. Ponude se mogu podnositi sve vreme u toku trajanja postupka, sve do isteka roka 27.02.2021. godine).

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

,, NE OTVARATI – Ponuda po Javnom pozivu br. RHP-W9-PA/PC2-2019’’.

Na poleđini koverte vidljivo naznačiti ime i prezime podnosioca ponude, odnosno naziv pravnog lica podnosioca ponude.

Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili se lično predaje na pisarnici ,,Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru’’ d.o.o. Beograd, na gore nevedenoj adresi.

Ponuda koja se dostavlja preporučenom pošiljkom, smatraće se da je blagovremeno podneta, ako je predata pošti pre isteka roka za podnošenje ponuda određenog ovim javnim pozivom, odnosno do 27.02.2021. godine.

Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano i ako nisu priložene sve isprave kako je predviđeno ovim javnim pozivom.

Neblagovremene ponude se neće razmatrati.

,,Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru’’ d.o.o. Beograd zadržava pravo da obustavi postupak po ovom javnom pozivu.

Sprovođenje postupka

Postupak prikupljanja pismenih ponuda za pribavljanje stanova-nepokretnosti u javnu svojinu Republike Srbije sprovodi Komisija.

Otvaranje prispelih ponuda vršiće se komisijski na svakih 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva. Za svaki petnaestodnevni presek vršiće se stručna ocena ponuda pristiglih u okviru tog preseka.

Svi učesnici u postupku prikupljanja ponuda će biti obavešteni o statusu njihovih ponuda. Učesnici u postupku koje Komisija obavesti da njihova ponuda ne ispunjava uslove ovog javnog poziva, mogu u toku trajanja istog podneti novu ponudu ukoliko smatraju da su u međuvremenu ispunili uslove.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema Obaveštenja o sticanju uslova za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa izabranim ponuđačem, kao prodavcem stana-nepokretnosti zaključuju u ime Republike Srbije, u svojstvu kupca Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, ,,Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru’’ d.o.o. Beograd i Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Izabrani ponuđač je dužan da na dan overe Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti pred nadležnim javnim beležnikom, dostavi prepis lista nepokretnosti za predmetnu nepokretnost ne stariji od 3 dana.

U roku od 20 kalendarskih dana od dana overe Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti pred nadležnim javnim beležnikom, “Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd je dužna da isplati kupoprodajnu cenu prodavcu stana-nepokretnosti.

Kupoprodajna cena isplaćuje se u RSD.

Prodavac snosi sve troškove overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, poreza na prenos apsolutnih prava, kao i troškove taksi i naknada pred nadležnim državnim organima.

 1. Dodatna obaveštenja i informacije

Dodatna obaveštenja i informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti od ,,Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru’’ d.o.o. Beograd, najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda, u skladu sa dole navedenim kontakt detaljima:

Miloš Manasijević i Jelena Vujović

milos.manasijevic@piu.rs , jelena.vujovic@piu.rs

065/2009250, 065/2009056