Позивају се заинтересована лица за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини, да граду Панчеву поднесу писане понуде.

Заинтересована лица морају испуњавати следеће услове:

  1. Да обезбеде откупна места у катастарским општинама на територији града Панчева;
  2. Да откупно место има уређени простор, колску вагу са важећим уверењем којим се верификује њена техничка исправност и исправност мерења као и присуство регистрованих кућа за контролу квалитета пољопривредних производа (пријем се врши на основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће)
  3. Да на откупном месту примењује техничке услове за пријем, мерење, утовар и истовар пољопривредних производа у складу са посебним прописима;
  4. Да заинтересовано лице располаже довољним бројем транспортних средстава (камиона са приколицама);
  5. Да заинтересовано лице врши откуп по аконтационим ценама Продуктне берзе а.д. Нови Сад;
  6. Да заинтересовано лице обрачун и плаћање откупљених пољопривредних производа врши у року до последње цене формирања тј. најкасније до 01.12.2019. године.

Право учешћа по овом јавном позиву имају сва овлашћена лица за откуп пољопривредних производа која доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

Град Панчево задржава право одабира лица за откуп пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословној сарадњи-откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини, по критеријумима понуђеним финансијским и техничким условима у јавном позиву.

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се подносе поштом или у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр.2-4 у Градском услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком “Град Панчево-понуда за откуп пољопривредних производа – не отварати” радним данима од 08:00 до 15:00 часова.

Рок за достављање понуда на овај Јавни позив је 10 дана од дана објављивања.

Документација: