Град Панчево путем Секретаријата за привреду и економски развој Градске управе града Панчева и Национална служба за запошљавање расписују,

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2020. години

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, из категорије теже запошљивих лица у складу са Локалним акционим планом за запошљавање за 2020. годину и то: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификације и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, жене, радно способни корисници социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиднцији дуже од 12 месци а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), жртве породичног насиља и др.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
  • одржавања и заштите животне средине и природе.

Право учешћа у Јавном позиву за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица имају:

  • органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе
  • јавне установе и јавна предузећа
  • привредна друштва
  • предузетници
  • задруге
  • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Захтев се, у два примерка, подноси на писарници Националне службе за запошљавање – филијала Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 20, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта Града www.pancevo.rs или сајта Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs,

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2020. години

Пријавни формулар

Сагланост за обраду података

За све потребне информације у вези са подношењем пријава, заинтересовани послодавци као и заинтересована незапослена лица могу обратити Националној служби за запошљавање – филијала Панчево или Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева, трећи спрат, канцеларија 303.

 

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 30.07.2020. године.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ.