Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују:

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2019. години

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Град Панчево.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
  • одржавања и заштите животне средине и природе.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

  • органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе
  • јавне установе и јавна предузећа
  • привредна друштва
  • предузетници
  • задруге
  • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Документација:

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 25.04.2019. године.