Комисија за реализацију помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности за избегла лица , дана 30.01. 2019. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1. да имају избеглички статус и то:

– да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство РепубликеСрбије

– да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства имају боравиште/пребивалиште на територији Града;

3.да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

4.да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујући и овај јавни позив);

5.уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исту наменски користили;

6.да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

7.да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;

8.да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;

За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и

За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

Предност ће такође имати подносиоци захтева обухваћени критеријумима угрожености из Правилника о раду Комисије за реализацију помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности.

Пријаве се могу добити у Повереништву за избеглице града Панчева или преузети на сајту града Панчева, а са потребном документацијом подносе се :

– поштом на адресу: Градска управа града Панчева- Повереништво за избеглице, 26000 Панчево,Трг краља Петра I број 2-4 са назнаком “Јавни позив за избор корисника помоћи за доходовне активности“ , или

– на писарници Градске управе са истом назнаком.

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 30 дана, од 01.02.2019.године , закључно са 04.03. 2019.године.