На основу, члана 9. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије број II 09-550-7/2018 од 30.01.2019. године Комисијa за реализацију помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или повравку предметне сеоске куће са окућницом, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА КУПОВИНОМ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ  

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

I

Предмет Јавног позива је додела средстава намењених породицама избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или повравку предметне сеоске куће са окућницом, (у даљем тексту: Помоћ) и може бити додељена породицама избеглица/бивших избеглица која имају боравиште/пребивалиште на територији града Панчева, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или повравку предметне сеоске куће са окућницом, све како би побољшали услове становања (у даљем тексту:Корисник).

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу који не може бити већи од РСД 1.400.000,00 (једанмилиончетиристотинехиљадединара) по породичном домаћинству корисника и то: РСД 1.200.000,00(једанмилиондвестатхиљада динара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом и РСД 200.000,00 (двестахиљададинара) за набавку грађевинског и другог материјала потребног за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом.

Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом.

Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност куће прелази износ од РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљада динара) пријава се одбија.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност куће прелази износ од РСД 1.800.000,00 (једанмилионосамстохиљададинара) пријава се одбија.

II

Потребно је да подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

1. избеглички статус, и то: – да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или – да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Града;

3. да су подносилац пријаве и чланови продичног домаћинства смештени у неадекватном приватном смештају;

4. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

5. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

6. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

7. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

8. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

9. да нису на коначној листи реда првенства по неким од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;

10. да сеоска кућа за коју подносилац Пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета;

11. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или – непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или – непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или – непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или – да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња. Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 11) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука);

12. Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства неведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

Комисија доноси одлуке о додељивању помоћи, на основу мерила за избор корисника и критеријума угрожености наведених у Правилнику о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије.

Пријаве на јавни позив могу се добити у Повереништву за избглице града Панчева или се преузети на сајту града Панчева, а са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти лично преко писарнице Градске управе града Панчева, или поштом на адресу :

Градска управа града Панчева

Трг Краља Петра I бр.2-4

26000 Панчево

са назнаком „За куповину сеоске куће са окућницом “

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног позива, закључно са 04.03. 2019.године.