Na osnovu, člana 9. stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije broj II 09-550-7/2018 od 30.01.2019. godine Komisija za realizaciju pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili povravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI IZBEGLICAMA KUPOVINOM SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM  

PREDMET OGLASA

I

Predmet Javnog poziva je dodela sredstava namenjenih porodicama izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili povravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, (u daljem tekstu: Pomoć) i može biti dodeljena porodicama izbeglica/bivših izbeglica koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji grada Pančeva, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili povravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, sve kako bi poboljšali uslove stanovanja (u daljem tekstu:Korisnik).

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu koji ne može biti veći od RSD 1.400.000,00 (jedanmiliončetiristotinehiljadedinara) po porodičnom domaćinstvu korisnika i to: RSD 1.200.000,00(jedanmiliondvestathiljada dinara) za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i RSD 200.000,00 (dvestahiljadadinara) za nabavku građevinskog i drugog materijala potrebnog za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom.

Izabrani korisnik Pomoći za poboljšanje uslova stanovanja može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Ukoliko korisnik ne učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene, a vrednost kuće prelazi iznos od RSD 1.200.000,00 (jedanmiliondvestahiljada dinara) prijava se odbija.

Ukoliko korisnik učestvuje sopstvenim sredstvima, a vrednost kuće prelazi iznos od RSD 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljadadinara) prijava se odbija.

II

Potrebno je da podnosilac prijave na Javni poziv i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju sledeće uslove:

1. izbeglički status, i to: – da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, ili – da im je prestao status izbeglice, stekli su državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov odnosi se obavezno na Podnosioca prijave, a na članove njegovog porodičnog domaćinstva ukoliko su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

2. da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Grada;

3. da su podnosilac prijave i članovi prodičnog domaćinstva smešteni u neadekvatnom privatnom smeštaju;

4. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

5. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;

6. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

7. da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

8. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

9. da nisu na konačnoj listi reda prvenstva po nekim od javnih poziva Regionalnog stambenog programa, za trajno rešavanje stambene potrebe – Stambeni program u Republici Srbiji;

10. da seoska kuća za koju podnosilac Prijave podnosi Prijavu na Javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi upisane u katastar nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta;

11. da je seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:

– nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili – nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili – nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izadata upotrebna dozvola ili – nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili – da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja. Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 11) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka);

12. Da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nevedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

Komisija donosi odluke o dodeljivanju pomoći, na osnovu merila za izbor korisnika i kriterijuma ugroženosti navedenih u Pravilniku o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije.

Prijave na javni poziv mogu se dobiti u Povereništvu za izbglice grada Pančeva ili se preuzeti na sajtu grada Pančeva, a sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti lično preko pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, ili poštom na adresu :

Gradska uprava grada Pančeva

Trg Kralja Petra I br.2-4

26000 Pančevo

sa naznakom „Za kupovinu seoske kuće sa okućnicom “

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je 30 (trideset) dana oddana objavljivanja Javnog poziva, zaključno sa 04.03. 2019.godine.