На основу члана 10., став 1. Правилника о раду Комисије број III-08-550/2019 од 13.01.2020. године Комисијa за реализацију помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у ресељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању (у даљем тексту Комисија), расписује

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима куповином сеоске куће са окућницом

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

I

Предмет Јавног позива је додела средстава намењених за помоћ интерно расељеним лицима, док су у расељеништву, која живе на територији Града (у даљем тексту: Корисник) кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом маетријалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању (у даљем тексту: Помоћ).

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу који не може бити већи од РСД 1.400.000,00 (један милион четири стотине хиљаде динара) по породичном домаћинству корисника и то: РСД 1.200.000,00 (један милион двеста хиљада динара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом и РСД 200.000,00 (двеста хиљада динара) за набавку помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односо одговарајуће непокретности намењене становању.

Изабрани корисник Помоћи може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању.

Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност куће прелази износ од РСД 1.200.000,00 (један милион двеста хиљада динара) пријава се одбија.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању прелази износ од 1.800.000,00 (један милион осам стотина хиљада динара) пријава се одбија.

II

Подносилац пријаве на јавни позив за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да је Подносилац пријаве био или је евидентиран као интерно расељено лице (поседује легитимацију интерно расељеног лица);
 2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији града Панчева, у моменту објављивања Јавног позива (опционо);
 3. да су Подносилац пријаве и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
 4. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 5. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на АП Косову и Метохији;
 6. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на АП Косову и Метохији, а којом би могли безбедно да реше своје стамбено питање;
 7. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
 8. да сеоска кућа са окућницом односно одговарајућа непокретност намењена становању којом Подносилац пријаве подноси пријаву на јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази односно одговарајућа непокретност намењена становању уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;
 9. да је сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси пријаву на јавни позив уписана у катастру непокретности као:
  – непокретност која је предузета из земљишних књига или
  – непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
  – непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
  – непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта или
  – да је предметна сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.
  Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 9) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица (у даљем тексту: Одлука).
 10. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

Комисија доноси одлуке о додељивању помоћи на основу мерила за избор корисника и критеријума угрожености наведених у Правилнику о раду Комисије.

Пријаве на јавни позив могу се добити у Повереништву за избглице града Панчева или се преузети на сајту града Панчева, а са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти лично преко писарнице Градске управе града Панчева, или поштом на адресу:

Градска управа града Панчева
Трг Краља Петра I бр.2-4
26000 Панчево

са назнаком „За куповину сеоске куће са окућницом – интерно расељена лица

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног позива, закључно са 18.02.2020. године.

Панчево, 20.01.2020. године.