На основу члана 10. став 1 Правилника о условима, мерилима и поступку за избор корисника за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица доделом помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета РС и АП Војводине и начину рада Комисије ( у даљем тексту : Правилник), Комисија за доделу помоћи породичним домаћинствима избеглица која су била корисници програма куповине куће са окућницом је дана 25.02.2020.године расписала

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине куће са окућницом

из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом на територији града Панчева

I

Помоћ за побољшању услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом на територији града Панчева је намењена породичним домаћинствима избеглица која имају пребивалиште/боравиште на територији града Панчева.

II

Право на помоћ могу да остваре породична домаћинства избеглица у складу са Правилником.

III

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала , при чему максимална вредност пакета грађевинског материјала износи 200.000,00 РСД (двестотинехиљададинара) по породичном домаћинству корисника.

IV

Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту : Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице и да су добили држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 2. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Града;

 3. да су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства били корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине (НАПОМЕНА: наведени услов не односи се на чланове породичног домаћинства Подносиоца пријаве који су то постали након момента доделе предметне сеоске куће са окућницом);

 4. да нису били корисници помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

 5. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

 6. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. овог члана;

 7. да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;

 8. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, осим програма куповине предметне сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине ;

 9. да је на предметној сеоској кући са окућницом у катастру непокретности уписана својина Подносиоца пријаве или сусвојина/заједничка својина са другим члановима његовог породичног домаћинства које је било корисник програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине;

 10. да је предметна сеоска кућа са окућницом уписана у катастру непокретности без терета, осим уколико је реч о забележби забране отуђења и оптерећења непокретности у корист Града, забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта, забележби оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном сеоском кућом са окућницом, и другим забележбама личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

 11. да је предметна сеоска кућа са окућницом уписана у катастру непокретности као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

– непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за

градњу за коју је издата употребна дозвола или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

– непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност

изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се

налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, и на

земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална

стамбена градња.

Поступак легализације односно озакоњења из става 1.тачке 10.овог члан мора бити

завршен најкасније до доношења Одлуке о додели помоћи (у даљем тексту:Одлука)

 1. да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом побољшати услови становања породичног домаћинства ;

 2. да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Града.

V

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

 1. Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

 1. Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

 2. Број малолетне деце у породичном домаћинству:

– породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

– породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

 1. Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

– домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

– домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

– домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

 1. Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.

 2. Материјални положај породичног домаћинства:

– породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне

месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по

члану – 10 бодова;

– породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде

без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 6) овог члана, приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

 1. Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

– по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

– по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог

породичног домаћинства:

за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

 1. Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 7. подтач. 1) и 2) овог

члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.

VI

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси Граду, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију избегличке легитимације (обе стране)/ Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);

4) Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

5) Изјаву оверену код јавног бележника да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да немају у својини непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла;

Комисија је овлашћена да проверава наводе из изјаве.

6) Доказ о приходима:

– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код јавног бележника којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

– Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код јавног бележника да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;

– Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код јавног бележника да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

7) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању,

уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању-доказе наведене

у тачки 6) овог става (докази о приходима);

8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.); (Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана);

11) За једнородитељску породицу прилаже се:

– потврда о смрти брачног друга;

– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код јавног бележника да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

13) Доказ о начину стицања предметне сеоске куће са окућницом: Одлуку Комисије којом су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства изабрани за доделу помоћи кроз куповину сеоске куће са окућницом у циљу решавања стамбене потребе или уговор о купопродаји предметне непокретности закључен између Града, продавца и купца или Уговор о купопродаји предметне непокретности закључен између продавца и купца;

14) Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу: лист непокретности не старији од месец дана у коме је Подносилац пријаве и/или члан његовог породичног домаћинства, уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета, не рачунајући при том забележбу забране отуђења и оптерећења непокретности у корист Града, забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта, забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу, и друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, и то као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

– непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе односно одобрења за

изградњу за коју је изадата употребна дозвола или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;

– дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 15) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

VII

Комисија доноси одлуке о додељивању помоћи на основу мерила за избор корисника и критеријума угрожености наведених у Правилнику о раду Комисије.

Пријаве на јавни позив могу се добити у Повереништву за избглице града Панчева или се преузети на сајту града Панчева, а са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти лично преко писарнице Градске управе града Панчева, или поштом на адресу :

Градска управа града Панчева

Трг Краља Петра I бр.2-4

26000 Панчево

са назнаком „Додела грађевинског материјала избеглицама – мали грант“

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива, закључно са 10.03. 2020.године.