Град  Панчево путем Секретаријата за привреду и економски развој  Градске управе града Панчева расписује:

Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама  у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2020. години

Програм за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) намењен је незапосленим лицима која ће бити одабрана на посебном Јавном позиву за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису.

Програм обухвата пружање услуга правно-финансијског саветовања Корисника програма, у трајању од најдуже 12 месеци, односно реализацију следећих пројектних задатака:
пружање информација о изменама релевантних закона, правилника и упутстава; информације и савети везани за пореске обавезе и пореске олакшице; упознавање са роцедурама и условима пословања неког од облика обављања делатности и посебним условима које је неопходно испунити за обављање одређених врста делатности;
информације о надлежностима одговарајућих инспекцијских служби; стручна помоћ у припреми бизнис планова, пројекцији економских и новчаних токова; анализи ризика финансирања; савети за превазилажење проблема текуће и дугорочне неликвидности; рачуноводствене и књиговодствене услуге; архивирање пословне документације;
израда извештаја о утрошку средстава на име субвенције добијене од града Панчева.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 15.07.2020. године.