Град Панчево расписује:

Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2019. години

Програм за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) намењен је незапосленим лицима која ће бити одабрана на посебном Јавном позиву за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису.

Програм обухвата пружање услуга правно-финансијског саветовања Корисника програма, у трајању од најдуже 12 месеци, односно реализацију следећих пројектних задатака:

  1. пружање информација о изменама релевантних закона, правилника и упутстава;
  2. информације и савети везани за пореске обавезе и пореске олакшице;
  3. упознавање са процедурама и условима пословања неког од облика обављања делатности и посебним условима које је неопходно испунити за обављање одређених врста делатности;
  4. информације о надлежностима одговарајућих инспекцијских служби;
  5. стручна помоћ у припреми бизнис планова, пројекцији економских и новчаних токова; анализи ризика финансирања;
  6. савети за превазилажење проблема текуће и дугорочне неликвидности;
  7. рачуноводствене и књиговодствене услуге;
  8. архивирање пословне документације;
  9. израда извештаја о утрошку средстава на име субвенције добијене од града Панчева.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 25.04.2019. године.