Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују:

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2019. години-други круг

Мера активне политике запошљавања Стручна пракса у 2019. години, подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Мера траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са општим, односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Tоком трајања стручне праксе, град Панчево обезбеђује средства на име новчани помоћи у укупном износу од 6.000.000,00 динара и не сноси трошкове полагања стручног испита, за она лица коГрад обезбеђује средства на име новчане помоћи у укупном износу од 6.000.000,00 динара и не сноси трошкове полагања стручног испита, за она лица која имају законску обавезу полагања стручног испита.ја имају законску обавезу полагања стручног испита.

Национална служба за запошљавање ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном нето износу од:
20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,
18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
16.000,00 динара за лица са средњим образовањем.

За подношење пријава и све потребне информације у вези са подношењем пријава, заинтересовани послодавци као и заинтересована незапослена лица могу се обратити Националној служби за запошљавање – филијала Панчево.

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2019. години-други круг
Пријавни формулар Стручна пракса 2019-други круг

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева и сајту Националне службе за запошљавање, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је закључно са 31.10.2019. године.