Град Панчево расписује:

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2019. години

Послодавци који припадају приватном сектору, а имају седиште на територији града Панчева, могу за запошљавање незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање остварити субвенцију за запошљавање на новоотвореним радним местима.

Субвенције се исплаћују послодавцу у једнократном износу, међутим, крајњи корисник субвенције је незапослено лице које се запошљава кроз ову меру.

Приоритет приликом одлучивања о додели субвенције имаће они послодавци који су спремни да на новоотворена радна места запосле лица из категорије теже запошљивих лица у складу са Локалним акционим планом за запошљавање за 2019. годину и то: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификације и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, жене, радно способни корисници социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиднцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), жртве породичног насиља и др.

Трајање програма финансира се најдуже 12 месеци, а висина субвенција износи 546.447,84 динара осим за особе са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне помоћи када се овај износ увећава за 20% и износи 655.737,36 динара (БРУТО 2).

Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу најмање 6 месеци након истека финансирања.

Средства додељена по основу субвенције за отварање нових радних места су de minimis државна помоћ.

Закључак Градоначелника града Панчева о прихватању предлога Савета за запошљавање града Панчева о  изменама текста Јавног позива послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2019. години

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.09.2019. године.