Na osnovu člana 5. Odluke o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koje su stekle status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture („Službeni list grada Pančeva“, broj 38/12 i 21/13), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

JAVNI POZIV

licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture,
radi ostvarivanj
a prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za 2020. godinu

.
I.
Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) ima svojstvo lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, a koje je utvrđeno od strane reprezentativnog udruženja u kulturi, u skladu sa zakonom
2) ima prebivalište na teritoriji grada Pančeva
3) nije ostvario ukupan prihod u prethodnoj godini, koji prelazi iznos prosečne godišnje bruto zarade na nivou grada Pančeva
4) ne poseduje nepokretnu imovinu (ni član zajedničkog porodičnog domaćinstva-supružnik, vanbračni partner, dete, usvojenik, roditelji ili usvojilac i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu), osim stana – kuće gde stanuje.

.
II.
Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje stiče se na osnovu podnete prijave i sledećih dokaza (dokumenti ne smeju biti stariji od šest meseci) i to:

1) popunjeni formular-prijava za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje
2) obrazac 1 – Izjava o saglasnosti za obradu i pribavljanje ličnih podataka (preuzima se na zvaničnom sajtu grada,www.pancevo.rs ili na šalteru Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva)
3) uverenje nadležnog reprezentativnog udruženja u kulturi o činjenicama upisanim u evidenciju
4) dokaz o prebivalištu i dokaz da nije u radnom odnosu
5) poresko uverenje o visini ostvarenih godišnjih prihoda
6) potvrda Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Pančevo, o katastarskim prihodima na nepokretnostima, Žarka Zrenjanina 19 Pančevo,
7) overena izjava o broju članova zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Prijave podnosilaca koji imaju svoje neizmirene obaveze u Poreskoj upravi na osnovu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, neće se uzimati u razmatranje.

.
III. Rok, način objavljivanja i dostavljanja prijave:

Prijave na poziv se mogu podneti zaključno sa 31.12.2019. godine.

Prijave sa dokazima se dostavljaju putem Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, sa naznakom:

za ”JAVNI POZIV licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, radi ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje„

 Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 013/308-906, ili putem e-pošte: nevenka.kljajic@pancevo.rs.