На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист града Панчева“, број 38/12 и 21/13), Градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе,
ради остваривањ
a права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за 2020. годину

.
I.
Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање има лице које испуњава следеће услове:

1) има својство лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом
2) има пребивалиште на територији града Панчева
3) није остварио укупан приход у претходној години, који прелази износ просечне годишње бруто зараде на нивоу града Панчева
4) не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког породичног домаћинства-супружник, ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи или усвојилац и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству), осим стана – куће где станује.

.
II.
Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање стиче се на основу поднете пријаве и следећих доказа (документи не смеју бити старији од шест месеци) и то:

1) попуњени формулар-пријава за остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање
2) образац 1 – Изјава о сагласности за обраду и прибављање личних података (преузима се на званичном сајту града, www.pancevo.rs или на шалтеру Услужног центра Градске управе града Панчева)
3) уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о чињеницама уписаним у евиденцију
4) доказ о пребивалишту и доказ да није у радном односу
5) пореско уверење о висини остварених годишњих прихода
6) потврда Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево, о катастарским приходима на непокретностима, Жарка Зрењанина 19 Панчево,
7) оверена изјава о броју чланова заједничког породичног домаћинства.

Пријаве подносилаца који имају своје неизмирене обавезе у Пореској управи на основу доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање, неће се узимати у разматрање.

.
III. Рок, начин објављивања и достављања пријаве:

Пријаве на позив се могу поднети закључно са 31.12.2019. године.

Пријаве са доказима се достављају путем Услужног центра Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, са назнаком:

за “ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ради остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање„

 Додатне информације могу се добити на телефон 013/308-906, или путем е-поште: nevenka.kljajic@pancevo.rs.