Град Панчево|grad@pancevo.rs

Jавни позив 2 за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за 2018. годину – мера 101

/Jавни позив 2 за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за 2018. годину – мера 101

Јавни позив 2 за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја
за град Панчево за 2018. годину – мера 101

На конкурсу могу да учествују пољопривредна газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која се баве пчеларством и поседују 5-500 кошница и предлагач ис пуњава следеће услове:
  • да је физичко лице – носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинстава са активним статусом, у складу с Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“, бр. 17/13, 102/15, 6/16 и 46/17) и са пребивалиштем и производњом на подручју града Панчева;
  • да није поднео захтев за исто улагање, односно за исто улагање не користи подстицаје, по неком другом основу;
  • да је испунио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета града Панчева; и
  • да уколико није власник катастарских парцела, има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученим на период закупа, односно коришћења, од најмање 3 године.

Предлагач пројекта/програма обавезан је да достави следећу документацију:

  • попуњен Образац за писање пројекта/програма;
  • попуњен Образац буџета пројекта/програма;
  • фотокопију/електронски извод личне карте носиоца регистрованог породничног пољопривредног газдинства;
  • оригинал или оверена копија извода из Регистра пољопривредног газдинства за 2018. годину који издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површини и сетвеној структури);
  • фотокопија картице текућег рачуна подобног за реализацију суфинансирања од стране локалне самоуправе;
  • оверена изјава подносиоца Пријаве да није користио подстицајна средства за исте намене у овој години;

Рок за подношење пријаве предлога пројекта/програма на овај Јавни позив је до утрошка средстава, а закључно са 01.10.2018. године.

Више информација о конкурсу прочитајте на приложеној документацији:

2018-07-13T15:09:41+00:0006/07/2018|
Величина слова
Контраст