Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем у 2024. години и Војно стручно оспособљавање за резервне официре у 2024. години.

Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса :

1. Општи услови:

– да је држављанин Републике Србије;

– да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);

– да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;

– да је здравствено способан за војну службу;

– да није одслужио војни рок са оружјем и

– да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

2. Поред општих услова кандидат за војно стручно оспособљавање за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

– да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;

– да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и

– да има позитивну безбедносну проверу.

Заинтересовани кандидати могу извршити пријаву за ДСВР и преко портала е- Управе (апликација „Добровољац“) или на шалтерима ЈП „ Поште Србије“.

Више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs, или у Центру Министарства Одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића бр.1, Панчево, где могу поднети и пријаву.

После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази у један од три центра за обуку Војске Србије – Сомбор, Ваљево или Лесковац.

Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописује да служење војног рока траје шест месеци.

Служење војног са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника.

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09, 95/10 и 36/18) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, број 7/11),

Министарство одбране објављује

Ј А В Н И   ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем

и кандидата за војно стручно оспособљавање за резервне официре

 1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војно стручно оспособљавање за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2024. години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови:

 • да је држављанин Републике Србије;
 • да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
 • да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
 • да је здравствено способан за војну службу;
 • да није одслужио војни рок са оружјем и
 • да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих. кандидат за војно стручно оспособљавање за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

 • да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
 • да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
 • да има позитивну безбедносну проверу.
 1. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата војно стручно оспособљавање за резервне официре

Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.

Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:

-фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и биографију.

Кандидат за војно стручно оспособљавање за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:

– уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и

–  писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

Заинтересовани кандидати могу извршити пријаву за ДСВР и преко портала е- Управе (апликација „Добровољац“) или на шалтерима ЈП „ Поште Србије“.

 1. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војно стручно оспособљавање за резервне официре

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца војног стручног оспособљавања за резервне официре.

 1. Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војно стручно оспособљавање у 2024. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.