GRAD PANČEVO

RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE

RADI OTUĐENJA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

I

PODACI O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU KOJE SE OTUĐUJE

Predmet otuđenja su kat.parcele br. 16167/6, 16167/7, 16167/8, 16167/9, 16167/10,16167/11, 11434/1 sve K.O.Pančevo i 600/1 K.O.Glogonj, a kako sledi u tabeli:

Redni broj

Kat. parcela broj

Potez

Površina kat.parcele

Početna cena

(RSD)

Garantni

Iznos

(RSD)

1.

16167/6 KO Pančevo

Ul.Stevana Sremca

439 m2

1.180.080,29

236.016,06

2.

16167/7 KO

Pančevo

Ul.Stevana Sremca

420 m2

1.129.006,20

225.801,24

3.

16167/8 KO Pančevo

Ul.Stevana Sremca

430 m2

1.155.887,30

231.177,46

4.

16167/9 KO Pančevo

Ul.Stevana Sremca

438 m2

1.177.392,18

235.478,44

5.

16167/10 KO Pančevo

Ul.Stevana Sremca

449 m2

1.206.961,39

241.392,28

6.

16167/11 KO Pančevo

Ul.Stevana Sremca

492 m2

1.322.550,12

264.510,02

7.

11434/1 KO Pančevo

2.srpsko polje

51.124 m2

25.582.449,60

5.116.489,92

8.

600/1 KO

Glogonj

selo

378 m2

278.362,98

55.672,60

II

PODACI IZ PLANSKE DOKUMENTACIJE O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU I OBJEKTIMA KOJI SE NA NJEMU MOGU GRADITI

II -1

Prema Informaciji o lokaciji br.V-15-350-55/2018 od 12.02.2018. godine, koju je izdao Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Pančeva parcele pod rednim brojem 1,2,3,4,5 i 6 nalaze se u obuhvatu Plana generalne regulacije- Celina 2- Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo („Službeni list grada Pančeva“, broj 20/12, 34/12, 1/13, 3/13 i 16/16) – u daljem tekstu Plan.

Planom je definisana namena parcela – stanovanje sa kompatibilnim namenama sa stanovanjem. Pravila građenja objekta su definisana planskim dokumentom.

II- 2

Prema informaciji o lokaciji br.V-15-350-sl/2018 od 29.01.2018.godine, koju je izdao Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Pančeva parcela pod rednim brojem 7 nalazi se u obuhvatu Plana generalne regulacije-Celina 5- Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela („Službeni list grada Pančeva“, broj 39/12 i 5/15-izmena)– u daljem tekstu Plan.

Planom je definisana namena parcele – izgradnja proizvodnih i poslovnih objekata uz zadovoljenje uslova za zaštitu životne sredine. Izgradnja objekata na parceli uslovljena je izradom Urbanističkog projekta. Pravila građenja objekta su definisana planskim dokumentom.

II- 3

Prema informaciji o lokaciji br.V-15-350-54/2018-sl od 13.02.2018. godine, koju je izdao Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Pančeva parcela pod rednim brojem 8 nalazi se u obuhvatu Plana generalne regulacije naseljenog mesta Glogonj („Službeni list grada Pančeva“, broj 15/16, 15/16- ispravka tehničke greške) – u daljem tekstu Plan.

Planom je definisana namena parcele – stanovanje sa kompatibilnim namenama sa stanovanjem. Pravila građenja objekta su definisana planskim dokumentom.

Parcele se otuđuju u viđenom stanju.

III

PODACI O UREĐENOSTI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Katastarske parcele iz tabele su opremljene objektima komunalne infrastrukture.

U zavisnosti od potreba investitora prilikom izgradnje objekata, moguće je u skladu sa uslovima nosilaca javnih ovlašćenja pribavljenih u postupku izdavanja lokacijskih uslova, izvršiti rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu:

Način priključenja korisnika na saobraćajnicu, kao i posebne uslove za projektovanje i građenje propisuje nadležno preduzeće JP „Urbanizam“ Pančevo, osim kada se radi o priključenju na državni put za koje uslove za projektovanje i građenje saobraćajnog priključka propisuje nadležno preduzeće JP „Putevi Srbije“

Uslovi priključenja na komunalnu i ostalu infrastrukturu:

Vodovod, fekalna kanalizacija i atmosferska kanalizacija: Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje i građenje vodovoda, fekalne kanalizacije i atmosferske kanalizacije propisuje nadležno javno komunalno preduzeće.

Elektroenergetika: Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje i građenje elektroenergetske mreže propisuje nadležno preduzeće „Elektrodistribucija“ Pančevo.

Telekomunikaciona infrastruktura: Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje i građenjeniskonaponske mreže propisuje nadležno preduzeće AD „Telekom Srbija“.

Termoenergetika:Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje propisuje nadležno preduzeće JKP „Grejanje“ Pančevo

Toplovod: Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje i građenje propisuje nadležno preduzeće JKP „Grejanje“ Pančevo

Gas: Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje i građenje propisuje nadležno preduzeće JP “Srbijagas” Novi Sad, RJ „Distribucija” Pančevo.

Higijena: Odlaganje komunalnog smeća u svemu prema uslovima koje propisuje nadležno javno komunalno preduzeće.

IV

OBAVEZE LICA KOME SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE OTUĐUJE

Lice kome se građevinsko zemljište otuđuje je obavezno da o svom trošku izvede neophodne geodetske radove, pribavi potrebne podloge, izradi tehničku dokumentaciju, pribavi lokacijske uslove, građevinsku i upotrebnu dozvolu.

Lice kome se građevinsko zemljište otuđuje je obavezno da o svom trošku izvrši eventualnu rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju objekata komunalne infrastrukture prema uslovima nosilaca javnih ovlašćenja pribavljenih u postupku izdavanja lokacijskih uslova. U slučaju potrebe za rekonstrukcijom, dogradnjom ili izgradnjom objekata gradske komunalne infrastrukture (koja obuhvata saobraćajne površine, saobraćajnu signalizaciju, javno osvetljenje, vodovod, kišnu i feklanu kanalizaciju), ista se može izgraditi sredstvima lica kojem se parcela otuđuje uz obavezu da pre podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekta na parceli zaključi ugovor sa imaocima javnih ovlašćenja kojim će se utvrditi iznos troškova komunalnog infrastrukturnog opremanja sredstvima investitora (lica koje je pribavilo parcelu) za koji će se umanjiti iznos doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

Rok za privođenje građevinskog zemljišta planiranoj nameni teče od dana podnošenja prijave radova, u skladu sa članovima 140. i 148. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13- odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14).

V

POČETNA CENA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Početna cena građevinskog zemljišta koje je predmet javnog nadmetanja data je u tabeli.

Licitacioni korak je 5 % od početne cene građevinskog zemljišta, što iznosi:

za parcelu pod rednim brojem 1. – 59.004,01 dinara

za parcelu pod rednim brojem 2. – 56.450,31 dinara

za parcelu pod rednim brojem 3. – 57.794,36 dinara

za parcelu pod rednim brojem 4. – 58.869,61 dinara

za parcelu pod rednim brojem 5. – 60.348,07 dinara

za parcelu pod rednim brojem 6. – 66.127,51 dinara

za parcelu pod rednim brojem 7. – 1.279.122,48 dinara

za parcelu pod rednim brojem 8. – 13.918,15 dinara

Najviša postignuta cena po završenom javnom nadmetanju predstavljaće kupopoprodajnu cenu građevinskog zemljišta.

Učesnik javnog nadmetanja koji je ponudio najviši iznos potpisuje izjavu da je ponudio najviši iznos sa naznakom visine iznosa u dinarima.

Lice kome se građevinsko zemljište otuđuje dužno je da zaključi Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti navedenog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta.

Lice kome se građevinsko zemljište otuđuje dužan je da isplati kupoprodajnu cenu građevinskog zemljišta u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta.

Sredstva uplaćena na ime garantnog iznosa priznaju se licu kome se građevinsko zemljište otuđuje kao deo izmirene obaveze plaćanja kupoprodajne cene i po pravosnažnosti Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta koje donosi Skupština grada Pančeva na predlog Komisije za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta grada Pančeva, preneće se na odgovarajući račun Grada.

VI

GARANTNI IZNOS ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ROK ZA POVRAĆAJ GARANTNOG IZNOSA UČESNICIMA KOJI NE PONUDE NAJPOVOLJNIJU CENU ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Obaveza učesnika u javnom nadmetanju je da na podračun broj 840-0000003428741-76, po modelu 97, sa pozivom na broj 02-226 otvoren kod Ministarstva finansija RS – Uprave za trezor, Filijala Pančevo, primalac: grad Pančevo, svrha: Gradska uprava grada Pančeva – garantni iznos za učešće na javnim nadmetanjima, uplati garantni iznos u visini od 20% početne cene koja je data u tabeli.

Rok za povraćaj garantnog iznosa učesnicima koji ne ponude najpovoljniju cenu za otuđenje građevinskog zemljišta je osam dana od dana javnog nadmetanja.

Skupština grada Pančeva donosi Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta i dostavlja ga svim učesnicima javnog nadmetanja.

Ako podnosilac prijave koji je najpovoljniji ponuđač ne zaključi Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta, gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa.

Ako dođe do zaključenja ugovora o otuđenjugrađevinskog zemljišta, uplaćeni garantni iznos predstavlja deo kupoprodajne cene.

Ako lice kome se građevinsko zemljište otuđuje ne izvrši svoju ugovornu obavezu plaćanja kupoprodajne cene građevinskog zemljišta u propisanom roku, Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta se jednostrano raskida. U slučaju raskida Ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta ne vrši se povraćaj sredstava koja su uplaćena na ime garantnog iznosa za učešće u postupku javnog nadmetanja.

VII

OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU PRIJAVE

Prijava za učešće u javnom nadmetanju sa priloženom dokumentacijom dostavlja se poštom ili lično na adresu Grad Pančevo, Trg Kralja Petra I 2-4 sa naznakom SEKRETARIJAT ZA IMOVINU – „ZA KOMISIJU ZA OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-NE OTVARAJ“

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti, sa vidljivom naznakom na koju lokaciju (kat.parcelu) se odnosi i ko je podnosilac prijave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje i iste će biti odbačene.

Blagovremenim prijavama se smatraju one prijave koje pristignu na adresu Grad Pančevo, Trg Kralja Petra I 2-4, najkasnije do 3.aprila 2018.godine, do 12:00 časova.

VIII

OBAVEŠTENJE O DOKUMENTACIJI KOJA SE MORA PRILOŽITI PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA NA OGLAS

Prijava za učešće na javnom nadmetanju mora biti potpisana od strane fizičkog lica, odnosno potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom od strane pravnog lica odn.preduzetnika i obavezno sadrži:

fizička lica: ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja,

preduzetnike i pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, MB, PIB, sedište

Uz prijavu se dostavlja i:

1. dokaz o uplaćenom garantnom iznosu,

2. uredno ovlašćenje za zastupanje,

3. fotokopija LK za fizička lica,

4. izvod iz registra nadležnog organa ne stariji od šest meseci(za pravna lica i preduzetnike)

5. potvrda o poreskom identifikacionom broju

6. potvrda o izmirenju obaveza po osnovu izvornih prihoda grada Pančevai

7. izjava podnosioca prijave da prihvata sve uslove iz javnog oglasa.

IX

MESTO I VREME ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje održaće se u prostorijama Gradske uprave grada Pančeva,Trg Kralja Petra I 2-4 , Pančevo, u Maloj sali na I spratu, 3. aprila 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.

Bliža obaveštenja u vezi sa oglasom, kao i dokumentacijom na osnovu koje je sačinjen i raspisan ovaj oglas, mogu se dobiti u prostorijama JP „Urbanizam“ Pančevo, u ulici Karađorđeva br.4, Pančevo, kontakt osoba: Milan Balčin, telefon broj 013/ 219-0320 i u prostorijama Sekretarijata za imovinu Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , Pančevo, kontakt osoba:Dejan Jovanović, telefon broj 013/351-228.