Покрајински секретаријат за привреду и туризам,дана 06.03.2020. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА УАП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ БРПЈ:144-401-1406/2020-01

Циљ Јавног огласа је смањење незапослености, субвенционисањем запошљавања незапослених лица, пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање.

Субвенција за запошљавање незапослених лица додељује се послодавцу за субвенционисање износа пореза и доприноса за 12 месеци уговорне обавезе, односно у износу од 208.000,00 динара по лицу. Субвенција се исплаћује у најмање две рате, у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине. Послодавац може максимално остварити субвенцију за запошљавање до 5 лица.

Право ушешћа има послодавац који има регистровано седиште или пословну јединицу на територији АП Војводине и припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%).

Рок за подношење захтева је 27.03.2020.године.

Више о условима може се погледати на линку http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1424-6-mart-2020-javni-oglas-za-dodelu-subvencija-za-zaposljavanje-nezaposlenih-lica-u-ap-vojvodini-u-2020-godini