Градско веће града Панчева оглашава Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Панчева.

Детаљније информације прочитајте у приложеном документу:

Опис послова:

Замењује начелника Градске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника, обавља и друге послове из надлежности Градске управе по овлашћењу начелника управе.

Услови:

  • да је пунолетан држављанин Републике Србије
  • стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
  • положен државни стручни испит;
  • најмање пет година радног искуства у струци;
  • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
  • да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.