Градско веће града Панчева ограшава Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе града Панчева.

Детаљније информације прочитајте у приложеном документу:

Опис послова:

Руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад Градске управе; усклађује рад организационих јединица Градске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

Услови:

  • да је пунолетан држављанин Републике Србије
  • Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
  • положен државни стручни испит
  • најмање пет година радног искуства у струци;
  • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
  • да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.