Покрајински секретаријат за привреду и туризам р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

 

Секретаријат додељује бесппвратна средства у укупном износу од 48.000.000,00 динара (словима: четрдесетосаммилионадинара), ради повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем инвестирања у средства за рад и производњу.Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенципнисање издатака за набавку мащина/опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години (у даљем тексту: основнa средствa) и то која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 12.4.2019. године до дана расписивања Јавног конкурса.

Машине, опрема и софтвер морају бити нови и намењени за професионалну производњу употребу.

Рефундирани износ средства одобрава се према врсти основног средства:
– Машине/опрема–средства се одобравају у висини од најмање 300.000,00динара до највише 2.000.000,00динара, односно до 50%од фактурне (куппвне) вредности без ПДВ и без зависних трошкпва набавке, с тим да минимална вредност једне машине или појединачног комада опреме не може бити мања од 70.000,00 дин без ПДВ;
– Софтвер–средства се одобравају у висини од најмање 100.000,00динара до највише 500.000,00динара, одопсно до 50%од фактурне (куповне) вредности, без ПДВ и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације и обуке за коришћење;
– Нематеријална имовина–средства се одобравају у висини од најмање 50.000,00динара дп највише 300.000,00динара, односно дп 50%уговорене цене за стицање нематеријалне импвине без ПДВ и других издатака.Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

Право да конкуришу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованим огранком на територији Аутономне покрајине Војводине, који су у регистар Агенције за привредне регистре (АПР) уписани најкасније до 31. децембра 2018. године(имају активан статус), с тим да су привредна друштва према финансијским извештајима за 2018. годину разврстана на микро и мала правна лица.

Више о условима може се погледати на линку: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1396-18-februar-2020-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-mikro-i-malim-privrednim-drustvima-i-preduzetnicima-za-nabavku-masina-opreme-ili-za-nabavku-softvera-ili-za-sticanje-nematerijalne-imovine-u-2020-godini

Рок за подношење пријава је 9. март 2020. године.