Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

 

Циљ доделе бесповратних средстава је подршка развоју социјалне економије на територији АП Војвпоине. Под социјалном економијом подразумева се видљива делатност привредних субјеката и предузетника, усмерена на подршку превазилажења стања социјалних, материјалних и животних тешкоћа појединаца и друшта.Јавни конкурс за доделу средстава представља оснпв за добијање de minimis државне помоћи.

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме и/или репроматеријала у 2020. години и то:
(а) која су купљена, испорушена и исплаћена у целости у периоду од12. априла 2019.године,до дана расписивања кпнкурса, или
(б) која ће бити купљена, испорушена и исплаћена у целости најкасније у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованим огранком на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР) најкасније до 31. децембра 2018. године(имају активан статус) и то:

1. привредна друштва, регистрована у АПР-у која су према финансијским извештајима за 2018. годину, разврстана на микро или мала привредна друштва у складу са Законом о рачуноводству и
2. предузетници.

Више о условима може се погледати на линку:http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1391-18-2020-e-2020
Рок за подношење пријава је 9. март 2020. године.