Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима
– привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2021. годину

Град Панчево додељује бесповратна средства предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машине и опреме за 2021. годину.

Бесповратна средства се додељују за набавку искључиво нових основних средстава од значаја за унапређење пословне делатности.
Под основним средствима у овом смислу подразумевају се машине и опрема, која се прибављају од привредног субјекта.

Минималан износ који се додељује је 100.000,00 динара, а максималан износ је 700.000,00 динара. Средства се додељују највише до 50% вредности купопродајне цене основних средстава, без пореза на додату вредност (ПДВ).

Пријава са пратећом документацијом може се поднети до утрошка средстава, а најкасније до 30.11.2021. године, у затвореној коверти на адресу: Град Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4, поштом или лично предајом на писарници Градске управе града Панчева, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима у 2021. години“.

1. Јавни конкурс 2021.

2. Образац пријаве на Конкурс

3. Критеријуми за вредновање пријаве

4. Изјаве

5. Уговор

6. Извештај број 1

7. Извештај број 2

8. Закључак Градоначелника

9. Измена текста јавног позива

Слободан Ђурић ПР Занатско, градјевинско, трговинска радња ЂУРИЋ КОП ТРАНС Омољица, Цара Душана 20 одустао од закључења уговора.

Закључак Градоначелника о додељеним бесповратним средсвима на Јавном конкурсу за доделу бесповратних срестава  предузетницима, микро и малим правним лицима, привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2021. годину.