Javnim konkursom Grad Pančevo dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara koja su opredeljena Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu, preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme. Bespovratna sredstva se dodeljuju za nabavku osnovnih sredstava od značaja za unapređenje poslovne delatnosti. Detaljnije informacije o uslovima za učešće na Javnom konkursu, visini sredstava koja se dodeljuju i dokumentaciji koja se podnosi, sadržane su u Javnom konkursu.

Informacije u vezi sa Javnim konkursom možete dobiti u Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, telefon: 013/353-361, osoba za kontakt Tanja Temišvarac, e-pošta: tanja.temisvarac@pancevo.rs.

Dokumentacija: