Покрајински секретаријат додељује бесповратна средства у укупном у износу од 10.000.000,00 динара (словима: десетмилионадинара), обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету АП Војводине за 2017. годину
Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привредних субјеката који своју делатност обављају у оквиру креативне економије, као битног сегмента развоја укупне привреде и предузетништва у АП Војводини.
Средства се одобравају по принципу рефундације и субвенције, а намењена су за трошкове набавке машина или опреме или софтвера.
А) Машине или опрема – средства се одобравају у висини од најмање 50.000,00 динара до највише 1.000.000,00 динара, односно до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке;
Б) Софтвер – средства се одобравају у висини од најмање 50.000,00 динара до највише 500.000,00 динара, односно до 50% од фактурне (куповне) вредности, без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације и обуке за коришћења.

Рок за пријављивање је 04.09.2017.године

Више о конкурсу:

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/846-13-avgust-2017-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-mikro-i-malim-privrednim-drustvima-i-preduzetnicima-koji-svoju-delatnost-obavljaju-u-okviru-kreativne-ekonomije-za-subvencionisanje-troskova-nabavke-masina-opreme-ili-softvera-u-2017-godini