Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА

ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2020. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за привреду и туризам додељује бесппвратна средстава у циљу јачања конкурентности привредних субјеката и повећања укупног привредопг раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем олакшавања започињања нових производних циклуса и стимулисања стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту. Јавни кпнкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен (кумулативно) у целости, у периоду од 12. априла 2019. године до дана расписивања Јавног конкурса.
Право ушешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованим огранком на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР) најкасније до 31. децембра 2018. године(имају активан статус) и тп:
1. правна лица, регистрована у АПР-у као привредна друштва, која су према финансијским извештајима за2018. годину, разврстана на микро или мала правна лица и
2. предузетници (без паушалних пореских пбвезника).

Учесник наЈавном конкурсу може поднети само једну пријаву за рефундацију издатака за набавку максимално 3 (три) различита репроматеријала и то пд највише 2 (два) различита добављача/продавацак које је дужан да јасно наведе и специфицира у обрасцу пријаве.

Више о условима може се погледати на линку: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1393-konkurs-repromaterijal-2020

Рок за подношење пријава је 9. март 2020. године.