Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

Циљ доделе бесповратних средстава јe подршка женском предузетништву као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.Под женским предузетништом подразумева се предузетница или привредно друштво чији је власник жена са најмање 51% удела у истом и у којем је жена одговорно лице за пословање и управљање (директор).Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за набавку машина/ппреме или рачунарске опреме или софтвера или услуге у 2020. години и то:

(а) која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 13. новембра 2019. године до дана расписивања Јавног конкурса, или
(б) која ће бити купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости најкасније у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава корисницима.

Право ушешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованим огранком на територији Аутпопмне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР) најкасније до 31. децембра 2018. године (имају активан статус).

Више о условима може се погледати на линку: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1401-konkurs-zensko-preduzetnistvo-2020

Рок за подношење пријава је 9. март 2020. године.