Na osnovu članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15- prečišćen tekst i 12/16), Odluke o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu («Službeni list grada Pančeva» broj 33/18), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“ 105/16 i 112/17), Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Pančeva („ Službeni list grada Pančeva broj 2/17), Gradonačelnik grada Pančeva

raspisuje

J A V N I K O N K U R S

ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA AMATERSKOG STVARALAŠTVA U KULTURI

ZA 2019. GODINU

Konkurs je namenjen za projekte koji se tiču amaterskog stvaralaštva u oblastima književnosti, muzike, likovne umetnosti, filmske i pozorišne umetnosti, umetničke igre kao i ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

Pravo učešća na Javnom konkursu za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u kulturi za 2019. godinu (u daljem tekstu: Konkurs), imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili grad Pančevo, s tim da se projekat realizuje na teritoriji grada Pančeva.

Projekti koji su već podržani na nekima od konkursa koje raspisuje grad Pančevo, neće biti razmatrani.

Kriterijumi za izbor projekata:

 • projekat amaterskog stvaralaštva (0-10 bodova)

 • usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi (0-10 bodova)

 • usklađenost sa Strategijom razvoja kulture grada Pančeva 2016-2020. (0-10 bodova)

 • kapaciteti potrebni za realizaciju projekta

– neophodni resursi (0-10 bodova)

– stručni, odnosno umetnički kapaciteti (0-10 bodova)

 • finansijski plan (razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja) (0-20 bodova)

 • stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice (0-10 bodova)

 • kvalitet i sadržajna inovativnost projekta (0-10 bodova)

 • sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo da se sprovede projekat (0-10 bodova)

Period realizacije projekta je do kraja 2019. godine.


U okviru ovog Konkursa neće se finansirati stalni troškovi (grejanje, struja, telefon, bankarski troškovi), troškovi reprezentacije i ugostiteljski troškovi.

ROKOVI

 • Period realizacije projekta je do kraja 2019. godine.

 • Konkurs je otvoren 20 dana od dana raspisivanja u nedeljniku „Pančevac“

 • Finansijski i narativni izveštaji, koji moraju biti potpisani i overeni od strane ovlašćenog lica, podnose se 15 dana od završetka projekta, odnosno najkasnije do 15.01.2020. godine


Rezultati konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva www.pancevo.rs,

Prijava na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnosi se na posebno popunjenom i overenom obrascu. Prijava se može dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, soba 204, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije grada Pančeva.

OBAVEZNI PRILOZI

 • Potpisana izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (ukoliko je partnerski projekat)

 • Kopija depo kartona (ukoliko imaju otvoren račun kod Uprave za trezor)

 • Osnovni podaci o nosiocima projekta (biografije udruženja, drugih subjekata u kulturi i pojedinaca);

 • u oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju

 • kod filmskog i pozorišnog stvaralaštva potrebno je dostaviti scenario

 • Detaljno razrađen opis projekta, a posebno za manifestacije i festivale neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;

 • Pozivno pismo za projekte u oblasti kulturne razmene i međunarodne saradnje;

 • Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše;

 • uplatu Gradske administrativne takse u iznosu od 124,00 dinara na račun broj 840-742241843-03, broj modela 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1 Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ broj 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17 i 34/18)

Netačno i nepotpuno popunjene, kao i neblagovremeno dostavljene prijave, neće biti razmatrane.

Predlozi projekata i budžet projekta dostavljaju se u 2 elektronski popunjena štampana primerka lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili poštom na adresu Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo, sa naznakom „Javni konkurs za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u kulturi za 2019. godinu“ i elektronskom poštom na e-email nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Konkurs će biti objavljen u nedeljnom listu „Pančevac“ i na sajtu grada Pančeva www.pancevo.rs.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 308 906.

Kontakt osoba: Nevenka Kljajić.