Na osnovu člana 18. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, broj 68/15 i 81/16-odluka US), člana 3. Uredbe o internom konkursu (“Službeni glasnik RS”, broj 17/16) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Pančeva broj: I-01-112-2/2019 od 08. januara 2019. godine, Gradska uprava grada Pančeva objavljuje

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PANČEVA

Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je 15 dana od dana kada je interni konkurs objavljen na Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva i počinje da teče od 11.01.2019. godine i ističe 28.01.2018. godine. Ovaj interni konkurs objavljen je na Oglasnoj tabli 11.01.2019. godine.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu:
Bojan Petrov,
telefon: 013/308-808
e-mail: bojan.petrov@pancevo.rs

Više informacija pročitajte u priloženim dokumentima: