На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 81/16-одлука УС), члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Панчева број: I-01-112-2/2019 од 08. јануара 2019. године, Градска управа града Панчева објављује

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 15 дана од дана када је интерни конкурс објављен на Огласној табли Градске управе града Панчева и почиње да тече од 11.01.2019. године и истиче 28.01.2018. године. Овај интерни конкурс објављен је на Огласној табли 11.01.2019. године.

Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:
Бојан Петров,
телефон: 013/308-808
е-маил: bojan.petrov@pancevo.rs

Више информација прочитајте у приложеним документима: