Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge od naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji su preduzeća nailazila u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeća. Na ovaj način, preduzeća podižu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postaju konkurentnija na tržištu.
Podrška kroz inovacioni vaučer može da se odobri za sledeće usluge:
Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
Dokaz koncepta;
Studija izvodljivosti;
Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
Izrada demonstracionog prototipa;
Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
Validacija tehnologije;
Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja  proizvoda);
Tehno-ekonomske analize u vezi sa uslugom koja se pruža. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.
Specifične stručne obuke u vezi sa razvojem tehnološkog rešenja. Za ove potrebe, može se koristiti do 20% vrednosti vaučera. Specifični zadaci moraju biti detaljno opisani u finansijskoj ponudi.
Inovacionim vaučerom se finansira 60% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Preduzeća koja su dobitnici finansiranja su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos ukupnih troškova usluga.Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara. Odobreni inovacioni vaučer se mora iskoristiti u roku od šest meseci.
Javni poziv je otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava, a prijave se podnose preko portala Fonda. Inovacioni vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.
Za ovaj javni poziv obezbeđena su sredstva u iznosu od 60 miliona dinara u okviru budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (po osnovu Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Svetske banke).
Više o javnom pozivu može se pogledati na: http://www.inovacionifond.rs/info/otvoren-poziv-za-dodelu-inovacinih-vaucera