Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који је намењен микро, малим и средњим предузећима којима су потребне услуге од научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који су предузећа наилазила у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузећа. На овај начин, предузећа подижу ниво иновативности својих производа и постају конкурентнија на тржишту.
Подршка кроз иновациони ваучер може да се одобри за следеће услуге:
Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
Доказ концепта;
Студија изводљивости;
Производња лабораторијског прототипа;
Израда демонстрационог прототипа;
Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
Валидација технологије;
Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја  производа);
Техно-економске анализе у вези са услугом која се пружа. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе.
Специфичне стручне обуке у вези са развојем технолошког решења. За ове потребе, може се користити до 20% вредности ваучера. Специфични задаци морају бити детаљно описани у финансијској понуди.
Иновационим ваучером се финансира 60% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ). Предузећа која су добитници финансирања су у обавези да суфинансирају преостали износ укупних трошкова услуга.Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000 динара. Одобрени иновациони ваучер се мора искористити у року од шест месеци.
Јавни позив је отворен све до утрошка опредељених средстава, а пријаве се подносе преко портала Фонда. Иновациони ваучери ће се додељивати по редоследу пристиглих пријава, у року од седам дана од дана достављања пријаве од стране предузећа.
За овај јавни позив обезбеђена су средства у износу од 60 милиона динара у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (по основу Споразума о зајму између Републике Србије и Светске банке).
Више о јавном позиву може се погледати на: http://www.inovacionifond.rs/info/otvoren-poziv-za-dodelu-inovacinih-vaucera