Na osnovu člana 5. Odluke o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koje su stekle status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture („Službeni list grada Pančeva“, broj 38/12 i 21/13), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

JAVNI POZIV

licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, radi ostvarivanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za 2021. godinu

I. Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje ima lice koje ispunjava sledeće uslove :

 • ima svojstvo lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, a koje je utvrđeno od strane reprezentativnog udruženja u kulturi, u skladu sa zakonom
 • ima prebivalište na teritoriji grada Pančeva
 • nije ostvario ukupan prihod u prethodnoj godini, koji prelazi iznos prosečne godišnje bruto zarade na nivou grada Pančeva
 • ne poseduje nepokretnu imovinu (ni član zajedničkog porodičnog domaćinstva-supružnik, vanbračni partner, dete, usvojenik, roditelji ili usvojilac i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu), osim stana – kuće gde stanuje.

II. Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje stiče se na osnovu podnete prijave i sledećih dokaza (dokumenti ne smeju biti stariji od šest meseci), i to :

 1. Popunjeni formular-prijava za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje (preuzima se ovde)
 2. Obrazac 1 – Izjava o saglasnosti za obradu i pribavljanje ličnih podataka (preuzima se ovde ili na šalteru Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva)
 3. Uverenje nadležnog reprezentativnog udruženja u kulturi o činjenicama upisanim u evidenciju
 4. Dokaz o prebivalištu i dokaz da nije u radnom odnosu
 5. Poresko uverenje o visini ostvarenih godišnjih prihoda
 6. potvrda Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Pančevo, o katastarskim prihodima na nepokretnostima, Žarka Zrenjanina 19 Pančevo,
 7. Overena izjava o broju članova zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Prijave podnosilaca koji imaju svoje neizmirene obaveze u Poreskoj upravi na osnovu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, neće se uzimati u razmatranje.

III. Rok, način objavljivanja i dostavljanja prijave:

Prijave na poziv se mogu podneti zaključno sa 31.12.2020. godine

Prijave sa dokazima se dostavljaju putem Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , sa naznakom:

za“JAVNI POZIV licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, radi ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje „

Javni poziv je objavljen i na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 013/308 906, ili putem imejl-a: nevenka.kljajic@pancevo.rs.